Foto: Sven-Erik Falk

Skölvene kyrka och kyrkogård

Skölvene kyrka är gemensam för socknarna Skölvene och Norra Säm. Kyrkan byggdes år 1843 och ersatte då de två medeltidskyrkorna. Kyrkan består av långhus med rakt kor i öster och smalare torn i väster. Öster om koret finns en vidbyggd smalare sakristia. Fasaderna har vit spritputs. Sadeltaket är täckt med rött tvåkupigt tegel. Tornet har en kopparklädd spira. De romanska fönstren är tätspröjsade och har gråmålade bågar. Vid en restaurering 1932 strävade man efter att tillvarata den klassicistiska interiören. Kyrkan genomgick en omfattande renovering 2011. I kyrkan finns en mycket välbevarad dopfunt från 1200-talet som har sex bilder med bland annat en bevingad drake, Mikaels strid mot draken och en relief av en klövförsedd djävul med svans.

Kyrkan är tillgänglighetsanpassad och har handikapptoalett. Max antal besökare i kyrkan är 125 stycken.

Skölvene kyrkogård har medeltida ursprung och består idag av en närmast rektangulär form med en smal och längre utvidgning i öster. Runt hela kyrkogården löper en bred kallmur av gråsten. Den äldre delens östra mur är borttagen men där finns en trädrad. I söder övergår muren inom den äldre delen till att vara stödmur mot ett angränsande lägre gärde. Längs murens insida står stamlindar och några lönnar, med undantag för partiet framför tornet och sydmurens mellersta del. Längs nordmuren växer på prästgårdens mark en tät syrenhäck. Huvudingången är belägen i väster mitt för tornet och dess port. Mellan två smala grindstolpar av huggen gråsten sitter ett grindpar i smide med tydlig 1920-tals karaktär. I nordmuren är mitt för sakristiporten en muröppning som vetter åt prästgården, i denna öppning finns en mindre smidesgrind. Det finns även en öppning med smidesgrind i sydost. Kyrkogården binds samman av några få grusgångar. Ytan runt kyrkan är grusad med undantag för huvudingången fram till kyrkporten som är belagd med plattor. Kvarteren som är uppdelad i tre olika (A-C) med rader som är betecknade a-p består av sammanhängande gräsytor. Längst ned i nordvästra hörnet finns en Askminneslund. I början av 2021 fanns det 198 aktiva gravrätter på Skölvene kyrkogård.

Tacksägelsedagen i Skölvene kyrka 10/10 2021 Foto: Marianne Alfredsson

Klicka härför vägbeskrivning till Skölvene kyrka och kyrkogård.