Öra kyrka
Foto: Skara stift

Öra kyrka och kyrkogård

Öra kyrka tros vara byggd i slutet av 1200-talet och förmodas vara helgad åt Norges nationalhelgon Olof den helige, eftersom det finns en bevarad träskulptur av S:t Olof från 1200-talet. I kyrkan finns också en Madonna-skulptur från 1200-talet och en dopfunt från medeltiden. Kyrkan är byggd i sten och fasaden är täckt av vit spritsputs. Sadeltaket är täckt av rött enkupigt tegel. Tornet är av granit i romansk stil och placerat vid den västra gaveln. Kyrkan renoverades på 1600-talet. År 1820 gjordes nästa reparation, då koret utvidgades tresidigt. Vid en senare renovering höjde man innertaket i den äldre delen av kyrkan till samma höjd som taket hade i det utvidgade koret. Samtidigt byggde man till en sakristia. År 1909 lades nytt golv in och man köpte in nya bänkar. Dessutom byggde man på ett nytt torn av granit med två klockor i som fick ersätta klockstapeln på kyrkogården. Klockstapeln flyttades senare över till Ramnaparken i Borås. Kyrkan renoverades senast 2007.

Kyrkan är tillgänglighetsanpassad vid planerade besök då lösa ramper placeras ut in till kyrkan. Tillgänglighetsanpassad toalett finns på parkeringen. Max antal besökare i kyrkan är 90 stycken.

Öra kyrkogård stammar liksom kyrkan från medeltiden. Kyrkogården består av en äldre och en yngre del från år 1963. Den har en närmast kvadratisk form där utvidgningen utgör en smal remsa i den västra slänten. Utanför kyrkogården i väster finns en kallmursinhägnad och asfalterad parkering. Kyrkogården i sig omges av stödmurar av kallmurad natursten, utom i väster där en tuktad lövhäck löper. Särskilt i nordvästra hörnet har kyrkogården fyllts upp med jord till en avsevärd höjd över omgivande mark. Kyrkogårdens äldre del markeras av en trädkrans främst av lind, men även lönn. Ingången är placerad centralt i väster och flankeras av två murade och kalkputsade pelare med kraftiga dimensioner. De kröns av flacka tälttak av trä, avtäckta med svart plåt och små träklot. Mellan dem hänger en smidesgrind. Ett annat grindpar sitter i kyrkogårdens sydvästra hörn mellan två trästolpar. Från ingången leder via en kalkstenstrappa en rät grusgång fram till en öppen yta framför kyrkporten. Längs kyrkans norra sida löper en stenlagd gång fram till sakristiporten. Kvarteren som är uppdelade i A-D består av sammanhängande gräsytor. I början av 2021 fanns det 92 aktiva gravrätter på Öra kyrkogård.

Klicka härför vägbeskrivning till Öra kyrka och kyrkogård.