Od kyrka och kyrkogård

Ods kyrka

Ods kyrka antas vara från första delen av 1100-talet och är en av de få kyrkor som har ett medeltida vapenhus kvar. Kyrkan är uppförd i sten på en mindre höjd. Den består av ett långhus med tresidigt kor i öster. Vid södra långväggen finns ett vapenhus av sten och vid västra kortväggen ett mindre vapenhus av trä med stående lockläktpanel. Norr om koret finns en sakristia av sten. Alla byggnadsdelar täcks av spånklädda sadeltak. Fasaden är spritputsad med vit slamfärg. De romanska fönstren är tätspröjsade med gråmålade bågar. Innertaket är platt. Klockstapeln uppfördes år 1739 och i den hänger två klockor. Till- och ombyggnad skedde under 1600- och 1700-talet. Altartavlan är daterad till år 1695 och föreställer Nedtagande från korset. Dopfunten är från 1100-talet. En stående trämadonna är troligen framställd omkring år 1500. Vid en restaurering 1950 fann man medeltida kalkmålningar på väggarna. Norra väggens målningar är från 1200-talet och södra väggens från 1500-talet. Kyrkan renoverades senast 2005-2006.

Kyrkan är tillgänglighetsanpassad och handikapptoalett finns vid parkeringen.

Max antal besökare i kyrkan är 135 stycken.

Vägbeskrivning till Od kyrka och kyrkogård (via Eniro)

Od kyrkogård

Od kyrkogård har liksom kyrkan medeltida anor och är anlagd i anslutning till ett stort järnåldersgravfält, eventuellt till och med på en del av detta. Kyrkogården består av en äldre och en yngre del. Den äldre delen har en närmast äggliknade form som bestäms av den låga kulle den ligger på. Den yngre delen från 1957 sträcker sig som ett smalt band längs kyrkogårdens sydvästra sida och vidgas i norr. Kyrkogården äldre del omges av en bred och låg kallmur av natursten. Innanför murarna finns en gammal trädkrans av främst lönn. Den äldre delen har fyra ingångar, två i väster en i norr och en i sydost. De västra ansluter till nya delen och utgör endast öppningar i muren. Den norra ingången utgörs av smidesgrindar med kraftiga, fyrkantiga grindstolpar klädda med kalkstensskivor och krönta av stenklot. Grinden i sydost har även den smidesgrindar, grindstolparna består av obearbetad granit. Från ingångarna och upp till kyrkan som ligger på kullens krön leder grusgångar, liksom längs kyrkogårdsmurens gräskantade västra hälft. Den nya delen av kyrkogården omges av kallmurar av granit och en trädkrans. I öster finns ett grindparti med ett smitt grindpar. Invid denna finns en minneslund samt askgravlund med lövbuskar. Ett par grusgångar löper igenom området och knyter samman med den äldre delen. Gravraderna är raka och kantas av lövhäckar. I den nordvästra änden av nya delen finns en halvrund stensatt ceremoniplats och ett vitputsat bårhus. I början av 2021 fanns det 294 aktiva gravrätter på Ods kyrkogård.

Har du frågor om kyrkogården?

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen:
Måndag-fredag kl. 10.00-12.00
Tfn: 0513-201 03