Molla kyrka
Foto: Herrljunga pastorat

Molla kyrka och kyrkogård

Molla kyrka ligger på en höjd norr om Mollasjön. Molla kyrka byggdes under 1100-talet och har sedan restaurerats vid ett flertal gånger under århundradenas gång. Byggnadsmaterialet är natursten som har vit spritputs. Under en omfattande renovering 1745-1754 tillkom det tresidigt avslutade koret i öster och troligen även den utbyggda sakristian i norr. Vapenhuset i väster har vit stående lockläktpanel. Sadeltaket, avsmalnat över koret, är spåntäckt, men var fram till 1935 till hälften täckt av bly. År 1936 renoverades kyrkan och då hittades gamla kalkmålningar från 1600-talet på långväggarna. Man fann bland annat en målning som kan ha varit en tidigare altartavla. Motivet är Marie bebådelse och gjord omkring år 1520. Från 1200-talet finns bevarat en Madonna-skulptur. Dopfunten är från 1100-talet. Vid renovering 1935 återfick kyrkan sin 1700-talsprägel. Då tog konservatorn Olle Hellström fram flera kalkmålningar på långväggarna som troligen är från 1600-talet. Senaste renoveringen var 2008. Klockstapeln tillkom 1709 och byggdes om 1827. Den har faluröd stående lockläktpanel och spåntäckt tak med en spira från 1700-talet.

Kyrkan är tillgänglig vid planerade besök, toalett saknas. Max antal besökare i kyrkan är 105 stycken.

Molla kyrkogård har liksom kyrkan medeltida ursprung och består av två delar, en ursprunglig och en yngre. Den äldre delen är femkantig och utgörs av en markant platå på vars sydsluttning den yngre, rektangulära delen är belägen. Denna tillkom under 1800-talets andra hälft. Kyrkogården omges av mossbevuxna kallmurar av granit. Dessa övergår på flera ställen till stödmurar. Runt hela den äldre delen finns en krans av åldriga lönnar på insidan av muren. Även den yngre delen omges av en trädkrans som mestadels består av lönn. Den gamla kyrkogården har två ingångar, en för kyrkans västra gavel som nu är huvudingång och en mitt för koret i öster som inte längre nyttjas. Både har smidesgrindar med grindstolpar av sten med spetsiga krön. Intill öppningarna finns klivstättor av sten, det vill säga små trappor i muren. Nya kyrkogårdens södra sida har en centralt placerad ingång med klotkrönta grindstolpar av granit samt smidesgrindar. Kyrkogården sammanlänkas av ett fåtal grusgångar medan övriga ytor till stor del upptags av gräs. Anslutningen mellan gamla och nya delen utgörs av en grovt huggen stentrappa i rester av en äldre stödmur. Direkt öster om denna finns på gamla delen en åttkantig brunn där det anlades en askgravlund år 2018. I början av 2021 fanns det 225 aktiva gravrätter på Molla kyrkogård.

Klicka härför vägbeskrivning till Molla kyrka och kyrkogård.