Foto: Herrljunga Pastorat

Mjäldrunga kyrka och kyrkogård

Mjäldrunga kyrka är byggd vid ett vägskäl på en mindre höjd. Den är ursprungligen byggd i granit i romansk stil, troligen på 1100-talet och har mycket tjocka väggar. Det är en tornlös absidkyrka med triumfbåge. I väster finns ett vapenhus i trä och i norr en 1922 tillbyggd sakristia. Fasaden har vit spritputs. Sadeltaket är spåntäckt. Dopfunten tros vara från 1200-talet och är av kalksten. I korets södra sida finns en träskulptur från 1400-talet som anses föreställa Johannes Döparen. Predikstolen är från 1600-talet med kassettfyllningar. Tvåluftsfönstren är romanska med sex rutor och grå bågar. I korabsiden finns små romanska fönster och i kortaket fragmentariska målningar med änglar. Läktarbröstningen är rikt utformad med sniderier, som 1940 restaurerades och återfick sin ursprungliga färg. Kyrkan renoverades senast 1995. Kyrkan är tillgänglighetsanpassad vid planerade besök då lösa ramper placeras ut in till kyrkan. Intill kyrkan finns en klockstapel i trä som har faluröd lockläktpanel och spåntak. Max antal besökare i kyrkan är 93 stycken.

En skatt längs vägen

Mjäldrunga kyrkogård har liksom kyrkan tidigt medeltida anor. Formen på kyrkogården kan bäst beskrivas som en triangel med kapade spetsar. Längs södra sidan finns en smal utvidgning från 1987 med asfalterad parkeringsyta i väster. Terrängen sluttar svagt åt söder. Kyrkogården omges av en hög bred kallmur av rundad natursten med mossbevuxet krön. Innanför muren växer en trädkrans av lind, lönn och ask. Den östra delen av södra muren mot utvidgningen är borttagen och ersatt med en slänt. Utvidgningen omges av en lövhäck. Kyrkogården har tre ingångar. Den i norra spetsen och den i väster mitt för kyrkporten har likadana smidda grindpar med dekor. De sitter mellan huggna stenstolpar med plant krön. Utvidgningen har en ingång i väster med smitt grindpar. Grindparet sitter mellan smala, kantiga och svarta metallstolpar. De både delarna av kyrkogården förbinds via en ny muröppning i anslutning till denna grind. Från denna sträcker sig en rak grusgång upp till norra grinden, via den öppna ytan mellan västgrind och kyrkport. Några lyktstolpar står på kyrkogården. De är av gammeldags stadsmässig karaktär från år 1995. Kyrkogårdens yngre del ligger något lägre än den äldre delen. Längs dess sidor löper en grusgång. I mitten finns en rund minneslund, flankerad av fyra lindar. 2017 anlades även en askgravlund i en tidigare grusvård. I början av 2021 fanns det 133 aktiva gravrätter på Mjäldrunga kyrkogård.

Tacksägelsedagen i Mjäldrunga kyrka 10/10 2021 Foto: Marianne Alfredsson