Foto: Kerstin Bengtsson

Knattebo - pedagogisk omsorg

I Remmene bedriver Svenska kyrkan pedagogisk omsorg i bygdegården. Hösten 2014 slog vi upp dörrarna till Knattebo!

Ca 5 kilometer utanför Herrljunga finns Knattebo, pedagogisk barnomsorg med Herrljungabygdens församling som huvudman, för barn i åldrarna 1-6 år. 

Vårt pedagogiska mål är att utgå från Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg. Inriktningen på verksamheten ska i första hand främja att barn och föräldrar känner sig trygga och bekräftade. Verksamheten ska vara öppen, ärlig och omsorgstagande där föräldrar ska känna att de kan framföra åsikter och synpunkter. 

Foto: Marta Westlin

Vi ska stödja barnen i att ta ansvar för sina egna handlingar. Ge dem möjlighet att uttrycka sin egen mening och uppfattning samt känna empati och förstå allas lika värde oavsett ålder, kön, social och kulturell bakgrund. Verksamheten utgår från den kristna värdegrunden och barnkonventionen där barnen stimuleras för utveckling, lärande och fortsatt lärande. Lokaler och material ska vara säkra och ändamålsenliga och främja barns kreativitet och lek samt barns intresse för att lära. I fråga om hållbar utveckling lagar vi mat från grunden med svenska närproducerade råvaror och så långt det är möjligt även ekologiska råvaror med barnen omkring oss till hjälp. 

Vår verksamhet genomsyras av att barnen lär sig respekt för sig själva, sina medmänniskor, djur och natur i språk och handling.

Knattebo erbjuder barnomsorg vardagar kl. 6-17.
Kontakta Kerstin 0513-201 21 för mer information.
Du söker plats på Knattebo via Herrljunga kommuns barnomsorgskö