Foto: Skara stift

Källunga kyrka och kyrkogård

Källunga kyrka ligger i ett svagt kuperat jordbrukslandskap. Det är liten och låg stenkyrka utan torn med murar av granit. Sadeltaket är täckt av rött enkupigt tegel. Vid restaureringen 1945-1946 påträffade man grova ekstockar i golvet, vilka man förmodar ha hört till en tidigare kyrka Den ursprungliga delen av Källunga kyrka tros vara från slutet av 1100-talet. Då bestod kyrkan enbart av långhuset. År 1796 byggdes koret till i öster i form av en tresidig absid. År 1842 uppfördes en sakristia på norra sidan och ett nytt vapenhus på västra gaveln. År 1945 gjordes en omfattade renovering och då försökte man återskapa den gamla medeltida stilen som försvann i och med reparationen år 1842. Ute på kyrkogården finns en täckt klockstapel i trä som uppfördes år 1923. Den är faluröd med stående locklistpanel och spåntak. Kyrkan renoverades senast år 2009. Altartavlan är målad av K Reimer år 1904 och föreställer Kristi himmelsfärd. På altaret står ett krucifix av koppar från 1500-talet. Max antal besökare i kyrkan är 95 stycken.

Källunga kyrkogård som är en kyrkogård med medeltida ursprung är placerad ute på landsbygden med omgivande åkrar. Kyrkogården har en rektangulär form där vägar omsluter alla sidor utom den östra där åkern ligger i direkt anslutning. Längst kyrkogårdens östra sida finns en smal utvidgning från 1962 där också en askgravlund anlagts i mitten av denna på senare tid. Kyrkogården omges av låga och breda kallmurar av natursten, sannolikt lagda under sent 1800-tal. Innanför muren står en trädkrans av hamlade lindar. Även utvidgningen har kallmur och trädkrans. Det finns tre ingångar in till kyrkogården. Två med grindar samt en ingång som helt saknar grind. Kyrkogårdens äldre och yngre del knyts samman av tre symmetriskt placerade muröppningar. Kyrkogården genomlöps av grusgångar mellan kantskurna gräskvarter. Söder om kyrkan bildar de ett litet rutnät medan detta är igenlagt på den norra sidan. Där finns bara en gång kvar som följer den gräskantade muren. Kring kyrkan finns en grusad yta, vilket från västra grinden fram till porten har en gång av tätt lagda, grå kalkstensplattor. Utvidgningen genomlöps av en enkel, nord-sydlig grusgång. I början av 2021 fanns det 172 aktiva gravrätter på Källunga kyrkogård.

Klicka här för att se var Källunga kyrka och kyrkogård ligger.