Foto: Skara stift

Jällby kyrka och kyrkogård

Jällbys lilla unika träkyrka ligger högt uppe på en kulle mitt i Jällby. De äldsta delarna av kyrkan tros vara från slutet av 1100-talet och på den tiden var kyrkan troligtvis kvadratisk byggd. Många av medeltidskyrkorna ersattes snart av byggnader i sten, men Jällbys befolkning behöll sin träkyrka och byggde så småningom ut den. 

Jällbys lilla unika träkyrka ligger högt uppe på en kulle mitt i Jällby. De äldsta delarna av kyrkan tros vara från slutet av 1100-talet och på den tiden var kyrkan troligtvis kvadratisk byggd. År 1745 förlängdes kyrkan åt väster och då byggdes även det lilla trätornet. Fasaden på kyrkan är vitmålad stående träpanel och taket är ett spåntak. Tornet är täckt av falsad svart plåt och stående vitmålad panel. Vapenhuset tillkom år 1845 och år 1869 utökades kyrkan österut. År 1767 dekorerades väggarna av konstnären John Ljung med en svit av målningar med scener ur Jesu liv. Förmodligen har det också funnits målningar i taket, där nu bara boken med de sju inseglen är synlig. När kyrkan reparerades år 1869 hittades spår av ännu äldre målningar på stockarna. Altartavlan föreställer den första nattvarden. Av den ursprungliga altarprydnaden finns ett litet flygelskåp med bild av Jungfru Maria bevarat. Vid renoveringen hittades ett relikskrin i silver som finns bevarat hos Statens historiska museum i Stockholm. Skrinet innehöll en benskärva i ett omslag av sidentyg och bly och ska enligt sägnen komma från den Heliga Birgitta. Andra inventarier är dopfunten, som är en av de äldsta inventarierna. Kyrkan har ingen elektrisk belysning (förutom en lampa för kantorn, samt inne i vapenhuset och sakristian) och i fönstren hänger gardiner. Kyrkan genomgick en grundlig renovering år 2013.

Kyrkan är inte tillgänglighetsanpassad. Det finns en tillgänglighetsanpassad toalettbyggnad på parkeringsplatsen. Max antal besökare i kyrkan är 80 stycken.

Jällby kyrkogård som är en liten kyrkogård med rundad form har medeltida ursprung och härrör sannolikt från 1100-talet. Kyrkogården består av en enda, väl sammanhållen enhet. Kyrkogården är trots sin ringa storlek, indelad i kvarter med beteckningarna A-H. Kyrkan är placerad något åt söder och nära den västra muren. I den västra muren sitter en smidd pargrind. Grinden, av en typ som även finns på Vesene och Grude kyrkogård sitter i något spetsiga stenstolpar och har rikt dekorerade grindblad. Från grinden kommer man in på en mindre grusad yta framför kyrkporten, och från denna yta löper en grusgång norrut till en ålderdomlig gjutjärnsgrind i norra muren som sitter i stenstolpar. Från kyrkporten löper en grusgång även runt kyrkan, och denna gång förgrenar sig på södra sidan till ett lätt skevt E med spetsarna vända mot kyrkan. På södra sidan av kyrkogården står en stor, solitär ek. Runt kyrkogården står rönnar, lönnar, ekar och en ask, troligen inte i en planterad trädkrans utan naturligt uppvuxna. Invid de hamlade lönnarna vid västra ingången finns två lyktstolpar i svart stål med gult glas. I början av 2021 fanns det 62 aktiva gravrätter på Jällby kyrkogård.