Hudene kyrka och kyrkogård

Hudene kyrka

Genom årens lopp har det funnits fyra olika kyrkor i Hudene. Den äldsta kyrkan ska ha varit en träkyrka som stod på Hyberget, nordost om den nuvarande kyrkan. Den nya kyrkan invigdes 1856. År 1927 brann kyrkan ner, enbart murarna fanns kvar. En ny kyrka började genast uppföras på den brunnas murar under ledning av arkitekt Knut Nordenskjöld. Kyrkan som är vitputsad har ett sadeltak av rött tvåkupigt tegel. Byggnaden består av ett harrektangulärt långhus med nyklassicistiskt rundbågiga fönsteröppningar en lägre rektangulär sakristia i söder och ett kraftigt fyravånings torn i norr med port och lanternin. Över koret finns ett så kallat som har skapats av Göteborgskonstnären Yngve Lundström. Han har också målat apostlarna i koret i grå toner. Stilen i kyrkan är art déco, en stil som var vanlig under 1920- och 1930-talen men inte så vanlig i kyrkor. I branden smältes klockorna ner men dessa göts om och gjordes något större innan de sattes upp i det nya tornet. Kyrkan renoverades senast 2014.

Kyrkan är tillgänglighetsanpassad och har även tillgänglighetsanpassad toalett. Max antal besökare i kyrkan är 190 stycken.

Vägbeskrivning till Hudene kyrka och kyrkogård (via Eniro) 

Hudene kyrkogård

Hudene kyrkogård anlades i samband med uppförandet av Hudene nya kyrka som stod klar år 1856. Kyrkogården är rektangulär och består av en enda, väl sammanhållen enhet. Det omgärdas av en kallmur samt en trädkrans av lind. Kyrkogården har en korsformig plan och en viss monumental prägel. En allé av hamlade pyramidalmar som avslutas med två stora lindar, leder fram till kyrkan från grinden i väster. Framför kyrkan vidgar sig gången till en rundad öppen plats. Något norr om denna löper gångar som flankeras av var sin häck, åt öster och väster vinkelrätt mot allén. Den västra av dessa svänger av åt norr och leder fram tillekonomibyggnaden i nordvästra hörnet, medan den södra upphör en bit från den östra muren. Kyrkogården som är uppdelad i kvarteren A-F är i övrigt grästäckt. Från vägen i nordost leder tre tvåbladiga smidesgrindar i likadant utförande in till kyrkogården. En av dem, som utgör huvudentrén ligger i tornets fond och de både andra litet vid sidan. En likadan enbladig grind finns i höjd med sakristian i södra muren. Huvudgången upp till de korsande gångarna är asfalterad, övriga gångar består av grus. Intill kyrkan finns en askgravlund. I början av 2021 fanns det 506 aktiva gravrätter på Hudene kyrkogård.

Har du frågor om kyrkogården?

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen:
Måndag-fredag kl. 10.00-12.00
Tfn: 0513-201 03