Hovs kyrka
Foto: Herrljunga Pastorat

Hov kyrka och kyrkogård

Vackert belägen på en höjd ligger Hovs medeltidskyrka från 1100-talet. Kyrkans höga ålder bekräftades efter en restaurering år 1936-1937. Den är vitputsad och sadeltaket är täckt av rött tegel. Då hittades vid omläggningen av golvet i koret välbevarade rester av grundmurarna till en absid och triumfbåge mellan koret och långhuset. År 1843 gjordes en restaurering och då hade man utvidgat koret åt båda sidor och lagt in ett nytt tak och golv, sänkt läktaren och höjt upp golvet och satt in ny inredning. Sakristian hade också blivit större och dessutom hade fönstren blivit högre och nya fönster var öppnade. En ny altartavla sattes upp år 1971 och är gjord av Marianne Nordström och visar De åtta saligheterna. Den gamla altartavlan är placerad på kyrkans södra långvägg och är gjord av A G Ljungström med motivet Kristi uppståndelse. Vid den stora restaureringen år 1936-1937 byttes den gamla predikstolen ut mot predikstolen som fanns i Norra Säms kyrka. Den senaste renoveringen i Hovs kyrka gjordes år 1995. Dopfunten är av sandsten från 1200-talet.

Kyrkan är tillgänglighetsanpassad och handikapptoalett finns på kyrkogården. Max antal besökare i kyrkan är 95 stycken.

Hovs kyrkogård ligger cirka två kilometer från Annelund uppe på en höjd omgiven av skog och åkrar. Kyrkogården har en närmast kvadratisk form. Längst hela södra sidan sträcker sig en smal utvidgning från 2001. Den äldre delen har en kallmur som delar av den nya och gamla delen. Även den nyare delen kallmur av natursten. Längst insidan av den gamla muren står en rad med lönnar och almar, utom i öster där thujor planterades under 1900-talet. I det nordvästra hörnet växer en ornäsbjörk. Kyrkogårdens gamla del har två ingångar i väster, en i varje hörn. Båda ingångarna har dubbla smidesgrindar med stenstolpar med spetsigt hörn varvid den södra av dessa ingångar är huvudingång. I sydöst finns en enkel smidesgrind som vetter ut mot en tidigare använd kompost. Mot den nyare delen finns två muröppningar, en i sydväst och en i sydost. Den nyare delen på kyrkogården har ingång i väster med en tredelad trägrind. De både delarna av kyrkogården binds samman av breda grusgångar. I den östra änden av den nya delen finns en svagt kullig och rundad minneslund och på motsatt sida om denna finns en askgravlund. I början av 2021 fanns det 232 aktiva gravrätter på Hovs kyrkogård.

Klicka här för vägbeskrivning till Hovs kyrka och kyrkogård.