GDPR

Information om personuppgifter

Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om
    hur de behandlas av oss

  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter

  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs

  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)

  • inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:
Anders Richardsson, 0513-201 07
e-post: anders.richardsson@svenskakyrkan.se

Du kan också höra av dig till Herrljungabygdens församlings dataskyddsombud.

Herrljungabygdens församlings dataskyddsombud
Erika Malmberg, inTechrity
072-549 64 34

dataskyddsombud@intechrity.se

GDPR - om du är medlem i Svenska kyrkan

Information om hur Herrljungabygdens församling hanterar dina personuppgifter om du är medlem i Svenska kyrkan

GDPR - Om du bokar en begravningsgudstjänst

Information om hur Herrljungabygdens församling behandlar dina personuppgifter om du bokar en begravningsgudstjänst

GDPR - Om ni ska viga er hos oss

Information om personuppgifter om ni ska viga er i Herrljungabygdens församling

GDPR - Om ditt barn ska döpas hos oss

Information om hur Herrljungabygdens församling hanterar dina uppgifter om ditt barn ska döpas hos oss

GDPR - Om du ska döpas hos oss

Information om hur Herrljungabygdens församling hanterar dina personuppgifter om du ska döpas hos oss

GDPR - Inför och under konfirmation

Information om hur Herrljungabygdens församling hanterar din personuppgifter inför och under konfirmation

GDPR - Om ditt barn går i en barngrupp hos oss

Information om behandling av personuppgifter om ditt barn är med i en barngrupp hos Herrljungabygdens församling

GDPR -Om ditt barn deltar i vår förskoleverksamhet

Information om hur Herrljungabygdens församling hanterar dina personuppgifter om ditt barn deltar i vår förskoleverksamhet

GDPR - Om du är med i en av våra vuxengrupper

Information om hur Herrljungabygdens församling hanterar dina personuppgifter mm du är med i en av våra vuxengrupper

GDPR - Om du är gravrättsinnehavare eller -intressent

Information om hur Herrljungabygdens församling hanterar dina personuppgifter om du är gravrättsinnehavare eller -intressent

GDPR - Vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Information om hur Herrljungabygdens församling hanterar dina uppgifter vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

GDPR - Om du skickar e-post till oss

Information om hur Herrljungabygdens församling hanterar din personuppgifter om du skickar e-post till oss

GDPR - Hur vi hanterar handlingar

Information om hur Herrljungabygdens församling hanterar handlingar

GDPR - Om du söker jobb hos oss

Information om hur Herrljungabygdens församling hanterar din personuppgifter om du söker jobb hos oss

GDPR - Om du anmäler dig till en kurs hos oss

Information om hur Herrljungabygdens församling hanterar din personuppgifter om du anmäler dig till en kurs hos oss

GDPR - Om du bokar en av våra lokaler

Information om hur Herrljungabygdens församling hanterar dina personuppgifter om du bokar en av våra lokaler

GDPR - Om du interagerar med oss på sociala medier

Information om hur Herrljungabygdens församling hanterar dina personuppgifter om du interagerar med oss på sociala medier

GDPR - Om du tar emot nyhetsbrev från oss

Information om hur vi hanterar din personuppgifter om hur du tar emot nyhetsbrev från Herrljungabygdens församling

GDPR -Om du finns med på bild- eller filmmaterial

Information om hur Herrljungabygdens församling hanterar personuppgifter om du finns med på bild - eller filmmaterial

GDPR - Om du använder Swish för betalning hos oss

Information om hur Herrljungabygdens församling hanterar dina uppgifter om du använder Swish för betalning hos oss