Fölene kyrka

Fölene kyrka och kyrkogård

Fölene kyrka är från tidig medeltid och byggd av sten, de äldsta delarna vilket är mittpartiet är troligtvis från 1100-talet eller tidiga 1200-talet. Kyrkan har sadeltak och rött enkupigt tegel förutom torntaket som är täckt av sågade spån. På 1600- och 1700-talet byggdes kyrkan till i öster och väster och man byggde på sakristian och vapenhuset och gjorde kyrkorummet bredare och längre. Tornet är från 1700-talet. I kyrkan finns också en dopfunt av sandsten från 1100- eller 1200-talet. År 1989 och 1991 renoverades kyrkan invändigt. Då sattes en toalett in och rinnande vatten och tak, väggar och golv målades om. Altarrunden kläddes om och kyrkbänkarna förlängdes, målades och försågs med sittdynor. Senaste renoveringen utfördes 2011.

Kyrkan är tillgänglig med rullstol. Större toalett med bred dörr finns i kyrkan. Max antal besökare i kyrkan är 120 stycken.

Fölene kyrkogård har medeltida ursprung. På tidigt 1900-tal utvidgades kyrkogården åt öster, 1910 utvidgades den åt norr. Den senaste utvidgningen gjordes även den mot norr 1973. Kyrkogårdens gamla del omges av en låg, kallmurad stenmur och innanför den en trädkrans med alm, ask, lind, bok, kastanj och lönn. En tät thujahäck som markerar kyrkogårdens gräns före utvidgningen åt öster löper över hela kyrkogården i nord-sydlig riktning. Söder om kyrkan delas kyrkogården upp i mindre rum av täta oxbärshäckar. Kyrkogården har två likadana svartmålade smidesgrindar, en i den östra och en i den västra muren. Grindstolparna som är i sten är rundade uppåt. Längs med gången från östra grinden fram till kyrkan, ned till den nya delen och runt denna står enkla gatlyktor i stål med glaskupor med svart plåttäckning. Vid var sida om ingången till kyrkan står en runsten. Från västra grinden fram till kyrkporten löper en gång belagd med sjöstensplattor. Den nya delen av kyrkogården, som ligger norr om den gamla delen, kantas mot den intilliggande parkeringen av en oxbärshäck som har träd av sorten rysk lönn placerade i sig. Själva parkeringen kantas mot vägen av en avenbokshäck. I början av 2021 fanns det 155 aktiva gravrätter på Fölene kyrkogård.

Sommarkvällar i Fölene kyrka

Från kl. 16.00 är du välkommen på kaffe och gemenskap Kl 17.00 Sommarmusik/Program se resp onsdag Fölene kyrka är öppen alla dagar i juli 10.00-18.00