Bråttensby kyrka
Foto: Skara stift

Bråttensby kyrka och kyrkogård

Bråttensby kyrka

På en hög kulle strax invid väg 181 ligger Bråttensbys vita träkyrka. De äldsta delarna sägs vara från 1600-talet och från början byggdes kyrkan utan vapenhus och sakristia. Kyrkan restaurerades redan i mitten av 1700-talet samt på 1890-talet. På 1890-talet fick kyrkan delvis ett nytt utseende, bland annat nya väggar och nytt tak som båda kläddes med spåntad panel. Tornet byggdes också om och fick sitt nuvarande utseende. Kyrkan är byggd av ektimmer och beklädd med lockläktpanel målad med vit oljefärg. Grunden är av kilad natursten. Sadeltaket täcks av rött enkupigt tegel. Kyrkan har tätspröjsade tvåluftsfönster med gråmålade bågar. Vid restaureringen som utfördes 1967-1968 renoverades altartavlan till sitt ursprungliga utseende. Då fick också predikstolen en baldakin och många inventarier fick ny färgsättning och guldbeläggning. Dessa samt flera andra ytskikt fräschades upp i den senaste renoveringen som ägde rum 2013.

Kyrkan är tillgänglighetsanpassad och en större toalett finns i ekonomibyggnaden som är placerad vid parkeringen.
Max antal besökare i kyrkan är 106 stycken.

Vägbeskrivning till Bråttensby kyrka (via Eniro)

Bråttensby kyrkogård

Bråttensby kyrkogård är sannolikt samtida med kyrkan vars äldsta delar härrör från 1600-talet. Kyrkogården som är högt belägen med branta slänter mot öster och väster omgärdas av kallmurar som övergår i stödmurar i den kraftiga slutningen. Mot branten finns ett förzinkat staket. Två grindar leder in till kyrkogården, en från söder där en igenväxt väg leder upp till grinden och en från norr där parkeringen nu ligger. Den södra smidesgrinden är troligen från 1600-1700-talet. Grindstolparna är i sten, fyrkantiga och med fasad överdel. Grinden åt norr är troligen från 1900-talets mitt. Grindstolparna är av samma typ som södra grinden. I nordvästra delen av kyrkogården finns en ingång utan grind, med en bred grusad yta innanför. Denna yta ligger mellan den gamla och nya delen av kyrkogården.

Kyrkan ligger i kyrkogårdens östra del och från norra och södra grinden fram till kyrkporten, och från porten och ned till den nordvästra ingången till kyrkogården, löper grusade gångar. Längs kyrkans norra sida löper en gång belagd med oregelbundna kalkstensplattor. I övrigt är kyrkogården gräsbevuxen. Kyrkogården omgärdas av en trädkrans med alm, björk och ek som planterades under 1900-talet. Kyrkogården är delad i en äldre och nyare del som inte åtskiljs av mer än en öppen gräsyta. Mellan ett par partier av den gamla delen står rader med klotklippta oxbärsbuskar men den äldre delen av kyrkogården är i övrigt utan större buskar. Den nya delen omgärdas av en häck med en rad björkar utanför och denna del är också indelad i tre ”rum” med hjälp av häckar. Här finns också solitära buskar på gräsmattan. Den finns ingen kvartersindelning på kyrkogården. På kyrkogårdens västra del nära muren står en svart lykta med glasglob. I övrigt består belysningsanordningarna av diskreta ställningar för fasadbelysning. I början av 2021 fanns det 105 aktiva gravrätter på Bråttensby kyrkogård.

Har du frågor om kyrkogården?

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen:
Måndag-fredag kl. 10.00-12.00
Tfn: 0513-201 03