Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni i Herrestads församling

Tron måste få konsekvenser för våra enskilda liv och för församlingens arbete. Vi är som kristna skyldiga att ge Guds kärlek vidare. I Herrestads församling riktar vi in oss på de områden som just nu känns mest brännande i vårt område.

INLEDNING

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Det handlar om att, genom delaktighet, respekt och solidaritet omsätta vår tro i handling. Gud har älskat oss först, därför är vi skyldiga att älska varandra. Det diakonala uppdraget handlar om att, på samma sätt som Jesus, alltid i första hand vända sig till dem som är mest utsatta eller marginaliserade. Kyrkans diakonala arbete ska betjäna alla människor oavsett tillhörighet. Förutom att erbjuda hjälp kan det handla om att identifiera brister i välfärden och att stödja människor i deras möten med socialtjänsten och andra myndigheter.

Det diakonala arbetet utgår från församlingens särart och de behov som finns lokalt. Herrestads församling har en relativt homogen och välbärgad befolkning vilket medför att utsattheten är mer dold. Målsättningen måste alltid vara att upptäcka och möta nya behovsområden. Undersökningar visar t.ex. att unga människor i dag mår allt sämre psykiskt. Det är också viktigt att arbeta förebyggande för att motverka ensamhet, isolering och ohälsa.

HERRESTADS FÖRSAMLING FOKUSERAR PÅ ATT

- Skapa mötesplatser för föräldrar se, andra vuxna mitt i livet se och för äldre se
- Vid behov nattvandringar vid skolavslutningen
- Samarbete med olika boendeformer i församlingen
- Rekrytera, utbilda och stödja frivilliga/volontärer bl.a.  i församlingens frivilligkår och besöksgrupp
- Besöka och hålla kontakt med ensamma och sjuka församlingsbor läs mer
- Erbjuda enskilda stödsamtal och själavårdsamtal läs mer
- Sorgegrupper för personer som under året har förlorat sin livskamrat läs mer
- Medverkan i skolornas och förskolornas krisgrupper
- I vissa fall förmedla tillfälligt ekonomiskt stöd från Herrestads insamlade diakonala medel
- Herrestads församling bidrar också personellt och ekonomiskt till det gemensamma ekumeniska arbetet bland missbrukare och psykiskt sköra människor på Saronhuset i centrala Uddevalla. Vi vill öka engagemanget för detta arbete i församlingen.

- Församlingen ansvarar även för att bemanna Kyrkbänken, ett ekumeniskt samverkansarbete på Torp köpcentrum. Till bänken kan man komma torsdagar mellan kl. 16 och 18 för att prata en stund.

INTERNATIONELLT ARBETE

Det diakonala ansvaret är både lokalt och globalt eftersom Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Målsättningen för den Internationella gruppen i församlingen är att mobilisera ett allt större engagemang för integrations-, klimat- och fördelningsfrågor. Församlingen stöder Svenska kyrkans Internationella Arbete med särskilt fokus på HIV/AIDS-projektet Thusanang i Zimbabwe. läs mer om detta här

DESSUTOM

är målsättningen för Herrestads församling att samverkansarbetet med förskolan, äldreomsorgen, socialtjänsten och vården utökas och fördjupas.

Vid enstaka tillfällen deltar präst från församlingen vid jourhavande präst.

Har du frågor eller vill engagera dig?

Kontakta diakon Jane Winberg tel. 070 6260 912