Foto: Ulf Gustafsson och View 360

Fullmäktige beslutar att lägga samman två församlingar

Vid sitt sammanträde 8 oktober klubbade kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan Helsingborg igenom att lägga samman de två församlingarna Filborna och Gustav Adolf.

Den nya församlingen kommer att sträcka sig från norra Väla i nordost till H22-området i sydväst och här kommer att finnas fyra kyrkor, olika sorters gudstjänster och mycket verksamhet.

-Detta är en process som har pågått länge och vi är överens om att en sammanläggning är det bästa, säger Hans Johansson, ordförande i kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan Helsingborg.

Svenska kyrkan Helsingborg är sedan 2014 ett pastorat med fyra församlingar. I januari 2022 blir det alltså tre församlingar, Maria församling, Raus församling och den nya sammanlagda församlingen som kommer att heta Gustav Adolfs församling.

-Vi valde att behålla namnet Gustav Adolfs församling eftersom det är ett historiskt namn som funnits i Helsingborg i många år. Det har gammal hävd och täcker stora delar av den nya församlingen, säger Hans Johansson

Det finns flera orsaker till beslutet om att lägga samman de två församlingarna. Utmaningar att rekrytera personal är en, antalet medlemmar är en annan.

-Sedan Filborna församling bildades har den minskat kraftigt i storlek. I medlemsantal är den nu endast en tredjedel av vad den var när den bildades. Filborna församling behöver alltså gå ihop med en annan församling. Valet faller mest naturligt på Gustav Adolfs församling eftersom omvärldsanalysen visar att av de möjliga alternativen är det just dessa två församlingar som står inför liknande prioriteringar, säger Kristian Lillö, kyrkoherde i Svenska kyrkan Helsingborg.

För att lägga samman två församlingar så krävs att en rad olika steg tas i rätt ordning. Redan under hösten 2019 fattades ett principbeslut i kyrkorådet i frågan. Under våren 2020 påbörjades den interna processen där de två församlingarna arbetat tätare tillsammans samt deltagit i en utredning om hur man på bästa sätt gör förändringen. Utredningen gick sedan på remiss till samtliga församlingsråd i Svenska kyrkan Helsingborg samt på samråd med stiftsstyrelsen i Lunds stift. Nästa steg efter fullmäktiges beslut 8 oktober är att skicka beslutet till stiftsstyrelsen varifrån det går vidare på remiss till Domkapitlet, Lantmäteriet och Institutet för språk och folkminnen. När dessa har yttrat sig fastställer stiftsstyrelsen beslutet. Det kommer att gälla från januari 2022 då de två församlingarna blir en.