Medarbetare ser över gravsten i natursten som lagts ner på gravplats i singel. Bakom grön häck.
Foto: Sandra Kovacs

Stensäkring - säkerheten är inte skriven i sten

Begravningsplatserna är allmänna platser som ska vara säkra att besöka. Något som regelbundet kontrolleras är gravstenarna som enligt lag måste uppfylla vissa säkerhetskrav. Om kriterierna vid en kontroll inte uppfylls säkras gravstenen tillfälligt och gravrättsinnehavaren kontaktas.

På begravningsplatserna är säkerhetsansvaret delat. Helsingborgs pastorat tillsammans med kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för säkerheten för alla som vistas på begravningsplatsen samt för arbetsmiljön. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen, eventuell gravsten och annan gravanordning. Med några års mellanrum kontrolleras och provtrycks gravstenarna av kyrkogårdsförvaltningen för att säkerställa att de står stadigt utan risk att välta.

-          Marken är rörlig vilket kan påverka lutningen på gravstenen, därtill åldras materialet i fundamentet som fäster stenen under marken. Många gånger ser vi också att det saknas dubbar vilket är ett krav vid montering. Visar provtryckningen på säkerhetsrisker pålar vi och fäster stenen för att inte riskera att något händer innan den åtgärdas, säger Pia Hellström, Landskapsingenjör och projektledare för gravstenssäkerheten på kyrkogårdsförvaltningen i Helsingborg.

Vem bestämmer vad som är säkert

Riktlinjerna utfärdas av Centrala Gravvårdskommittén CGK, som består av Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Gravvårdsfirmornas Riksorganisation/Sveriges Stenindustriförbund, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund samt Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 

-          Vid provtryckningen ska gravstenen klara 35 kg dragkraft från både fram- som baksida. Efter provet ska stenen återgå till det läge den var i före provet, säger Pia. 

Kontrollen finansieras av begravningsavgiften. I de fall det förekommer stenar som inte klarar säkerhetstestet och måste åtgärdas kontaktas gravrättsinnehavaren som ansvarar för att arbetet blir utfört samt för kostnader. För stenar på gravplatser som är återlämnade tar kyrkogårdsförvaltningen ansvar för säkerheten.   

-          Gravstenen är gravrättsinnehavarens egendom. Har man fått ett brev angående stensäkring och har frågor är man alltid välkommen att kontakta oss, avslutar Pia. 

Gravsten i natursten som är säkrad med träpåle. Står på en gravplats i singel. Bakom grön häck.
Pålningen är en viktig provisorisk åtgärd för att stadiggöra gravstenen i väntan på åtgärd. Foto: Sandra Kovacs

Mer information om gravsäkerhet går att läsa på skkf.se/cgk/

 

Källa: Instruktion för provning av gravvårdar, CGK – Centrala Gravvårdskommittén 2019

 

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter

Gravrättsinnehavare till gravplats med gravrätt har rätt att själv gravsättas på gravplatsen samt bestämma vilka som får lov att gravsättas där. Gravrättsinnehavaren är också den som bestämmer hur gravplatsen och eventuell gravsten eller annan gravanordning ska se ut utifrån platsens upplåtelsevillkor.

I sin roll som gravrättsinnehavare är man skyldig att se till att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick liksom för att eventuell gravsten och annan gravanordning är rätt och säkert monterad. 

Gravvårdsansökan

Att sätta upp en gravsten, eller att komplettera en befintlig, ska alltid föregås av att en gravvårdsansökan skickas till kyrkogårdsförvaltningen för granskning. Ansökningsblanketten går att hitta på kyrkogårdsförvaltningens webbplats under länkar och blanketter. Det går också bra att ringa oss för att få den mejlad eller skickad per post. Gravstenar och annan gravanordning ska alltid monteras i enighet med CGKs monteringsanvisningar.