Säkerhet på begravningsplatsen

Begravningsplatserna är allmänna platser som ska vara säkra att besöka. Något som regelbundet kontrolleras är gravstenarna som enligt lag måste uppfylla vissa säkerhetskrav. Om kriterierna vid en kontroll inte uppfylls säkras gravstenen tillfälligt och gravrättsinnehavaren kontaktas.

På begravningsplatserna är säkerhetsansvaret delat. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för arbetsmiljön samt säkerheten för alla som arbetar och vistas på begravningsplatsen. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen, eventuell gravsten och annan gravanordning. Med några års mellanrum kontrolleras och provtrycks gravstenarna av kyrkogårdsförvaltningen för att säkerställa att de står stadigt utan risk att välta.

Faktorer som spelar in när det gäller gravstenars säkerhet är bland annat om stenen lutar och hur den är förankrad i marken. Vid provtryckningen ska gravstenen klara 35 kg dragkraft såväl från fram- som baksida utan att luta mer än vad som är tillåtet. Efter provet ska stenen återgå till det läge den var i före provet.  De stenar som inte klarar säkerhetskraven stöttas med en påle och vid enstaka fall läggs stenen ner. I de fall det förekommer stenar som inte klarar säkerhetstestet och måste åtgärdas kontaktas gravrättsinnehavaren som ansvarar för att arbetet blir utfört samt för kostnader som tillkommer. För stenar på gravplatser som är återlämnade tar kyrkogårdsförvaltningen ansvar för säkerheten.   

Om du är gravrättsinnehavare till en grav där stenen är stöttad eller nedlagd ska du ha fått en brev hemskickat. Om du inte har nåtts av informationen, vänligen kontakta oss.

Gravstenarna kontrolleras enligt riktlinjer från Centrala Gravvårdskommittén.

Här kan du läsa mer om Centrala Gravvårdskommitténs riktlinjer

 

Gravstenar och nischplattor

Gravsten och gravanordning

Inför montering av gravsten eller annan gravanordning ska en gravanordningsansökan lämnas in till kyrkogårdsförvaltningen. Det är gravrättsinnehavaren är ansvarig för säkerheten.

Medarbetare ser över gravsten i natursten som lagts ner på gravplats i singel. Bakom grön häck.

Stensäkring - säkerheten är inte skriven i sten

Begravningsplatserna är allmänna platser som ska vara säkra att besöka. Något som regelbundet kontrolleras är gravstenarna som enligt lag måste uppfylla vissa säkerhetskrav. Om kriterierna vid en kontroll inte uppfylls säkras gravstenen tillfälligt och gravrättsinnehavaren kontaktas.