Foto: Pixabay

Miljövision och miljöpolicy

Här kan du läsa den miljövision och miljöpolicy som Svenska kyrkan Helsingborg arbetar efter.

Miljövision

Svenska kyrkan i Helsingborg värnar och förvaltar skapelsen och förmedlar framtidshopp i ord och handling.

Miljöpolicy

Omsorgen om miljön ska genomsyra all verksamhet och prägla det dagliga arbetet i syfte att främja och verka för en hållbar utveckling och en rättvis fördelning av jordens resurser.

Vårt gemensamma ansvar för skapelsen ska vara synligt i förkunnelse och handling.

Alla pastoratets verksamheter ska erbjudas inspiration, utbildning och information i frågor som rör miljö och hållbar utveckling.

Pastoratets olika verksamheter ska samverka och inspirera varandra i miljöarbetet.

I miljöarbetet ska vi söka samverkan med andra organisationer.

Våra beslut ska grundas på långsiktighet och hållbarhet snarare än på kortsiktiga ekonomiska fördelar.

Vi följer de lagar och förordningar som finns på miljöområdet.

Vi bedriver vårt miljöarbete som en kontinuerlig process där vi ständigt följer upp, utvecklar och förbättrar.