Foto: geralt/Pixabay

Mål för miljöarbetet

Här kan du läsa de övergripande mål Svenska kyrkan Helsingborg har inom miljöarbetet och arbetet med hållbar utveckling.

Församlingarnas pastorala verksamhet

Vårt engagemang för hållbar utveckling ska vara tydligt i vårt arbete med gudstjänster, undervisning, diakoni och mission.

Förvaltning och ekonomi

Pastoratets finansiella placeringar ska ge önskad avkastning och tryggad värdesäkring samt dessutom generera samhällsnytta och stötta långsiktigt hållbara verksamheter.

Byggnader

Vi vill minska energianvändningen och bli fossilbränslefria.

Kyrkogårdar och markanläggningar

Förvalta, sköta och utveckla våra begravningsplatser och tillhörande markanläggningar med största möjliga hänsyn till miljö och hållbar utveckling. 

Verka för artdiversitet (det vill säga, variationsrikedom av arter inom ett ekosystem eller områden).

Att begravningsverksamheten ska vara fossilfri senast år 2030.

Varor och tjänster - inköp

Miljöfaktorer ska vägas in vid upphandling av varor och tjänster. I så stor utsträckning som möjligt ska vi inhandla miljövänliga varor och tjänster samt minimera resursförbrukningen.

Transporter och kommunikation

Resor och transporter ska genomföras med minsta möjliga påverkan. Fordonsparken ska vara optimerad och miljövänlig. Vi vill minimera förbrukningen av fossilt bränsle.

Kemikalier och avfall

Vi vill eliminera miljöskadliga produkter i så stor utsträckning som möjligt och minska förbrukningen av samtliga kemikalier.