Lagar och riktlinjer inom begravningsverksamheten

Begravningsverksamheten styrs både av lagar och riktlinjer. Allt vårt arbete ska ske med värdighet och respekt för den avlidne.

Begravningslagen

Begravningsverksamheten styrs av lagar och riktlinjer. Allt arbete ska ske med värdighet och respekt för den avlidne. Den innefattar bland annat skyldighet till anmälan om dödsfall, riktlinjer för krematorier samt riktlinjer för gravrätt.

Begravningsavgiften

Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften. Begravningsavgiften betalas via skattsedeln av alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett tro eller medlemskap i trossamfund. Här finns information om vilka kostnader som täcks av begravningsavgiften i samband med och efter begravning samt vilka kostnader dödsboet svarar för.

Begravningsombud

Staten har gett Svenska kyrkan i uppdrag att vara huvudman för begravningsverksamheten i Sverige, förutom på två orter där kommunen i stället är huvudman. I ett av kyrkorådets utskott, kyrkogårdsutskottet, sitter ett begravningsombud utsett av Länsstyrelsen vars uppgift är att vara ombud för de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan samt granska hur huvudmannen fullgör sitt uppdrag.

Personuppgiftshantering inom begravnings- och serviceverksamheten

Din integritet är viktig för oss. Läs mer om hur vi hanterar lagen om lagring av personuppgifter, GDPR.