Kyrkofullmäktiges sammanträde 19 maj 2022

Kyrkofullmäktige sammanträder torsdagen den 19:e maj, klockan 18.00 i församlingssalen Maria församling, Södra Storgatan 22, Helsingborg. Ingång från gården. Lokalen kommer möbleras för att upprätthålla viss distansering. Sammanträdet inleds med andakt och är öppet för allmänheten.

1. Inledning

2. Upprop

3. Fastställande av dagordning

4. Sammanträdets behörighet

5. Val av protokolljusterare

6. Information om nya ledamöter

7. Årsredovisning och förvaltningsberättelse för år 2021

8. Revisionsberättelse för år 2021

9. Information från revisorerna om revisionsplan

10. Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2021

11. Beslut om ansvarsfrihet för år 2021

12.  Församlingarnas verksamhetsberättelser för år 2021

13. Antagande av arbetsordning för församlingsråden

14. Revidering av arvodesreglemente för förtroendevalda

15. Inköpspolicy för Helsingborgs pastorat

16. Beslut om tilläggsanslag

17. Utseende av auktoriserad revisor

18. Valnämndens utvärdering av kyrkovalet 2021

19. Information om pastoratets deltagande vid H22

20. Summering av utbildningsdagen 14 maj

21. Avslutning