En gravsten stöttas med hjälp av en påle och spännband. Några andra gravstenar syns i bakgrunden.
Foto: Maria Svensk/IKON

Kontroll av gravstenar

Gravstenar måste sitta fast ordentligt för att inte utgöra en fara för personal och besökare. Kontroll av gravstenar pågår ständigt för att göra det säkert att vistas på kyrkogårdarna.

Vart femte år ska alla gravstenar på våra kyrkogårdar kontrolleras så att de är tillräckligt säkra. Kyrkogårdsförvaltningen utför kontrollerna löpande. De stenar som inte klarar säkerhetskraven stöttas i de flesta fall med en påle, vid enstaka fall läggs stenen ner. Båda dessa åtgärder är dock tillfälliga lösningar och det är gravrättsinnehavarens ansvar att åtgärda stenen så att den uppfyller kraven.

Faktorer som spelar in när det gäller gravstenars säkerhet är, bland andra, om stenen lutar och hur den är förankrad i marken. En gravsten får endast luta ett visst antal grader i förhållande till sin höjd och den ska sitta fast med två rostfria dubbar mellan själva stenen och synlig sockel samt mellan synlig sockel och förankring under jord. Den får inte vara fäst med endast tjärpapp eller lim, vilket är fallet med en del gamla stenar.

Alla gravstenar på kyrkogårdarna i Helsingborg testas med tryck- och dragprov som innebär att de ska klara 35 kilos belastning. När en sten inte uppfyller de krav som ställs så stöttas de tillfälligt med en påle eller läggs ner och gravrättsinnehavaren kontaktas.

Om du är gravrättsinnehavare till en grav där stenen är stöttad eller nedlagd och du inte har blivit kontaktad angående detta hör av dig till Kyrkogårdsförvaltningen på 042-18 91 70.