En grusgång med omkringliggande rhododendronbuskar och stora gröna träd. Intill en ängsyta står ljus- och blomsterhållare i metall.
Foto: Sandra Kovacs

Kistlund

Kistlunden är ett gemensamt gravområde för gravsättning av kistor där det finns möjlighet att sammanföra två. Gravplatsen upplåts med begränsad gravrätt och anhöriga har möjlighet att närvara vid gravsättning. Den som önskar får markera platsen med en liten sten som också går att lägga vid den gemensamma smyckningsplatsen för lösa blommor och ljus. Kyrkogårdsförvaltningen står för skötseln av platsen mot en fastställd avgift.

Önskar man gravsätta anhörig i kista och ha en plats att gå till men inte förbinda sig till skötsel eller underhåll är gravsättning i kistlund ett bra alternativ.

Kistlunden finns på Pålsjö kyrkogård och renoverades under våren 2021. 

Gravsättning

Kistlunden är gravområde som har en prägel av gemensam gravplats där anhöriga har möjlighet att närvara vid gravsättning. 

Smyckning samt skötsel

Den som önskar får lov att markera platsen för gravsättningen med en liggande sten enligt kyrkogårdsförvaltningens upplåtelsevillkor. 

Inom kistlunden avgränsas inte den enskila graven och det tillåts inga planteringar eller utsmyckningar. De får enbart ske på den gemensamma smyckningsplatsen i from av snittblommor och ljus.

Kyrkogårdsförvaltningen står för all skötsel av platsen mot en fastställd avgift. 

Kostnader 

En gravrätt för kistlunden innefattas alltid av skötsel. Det innebär att man vid upplåtelsen betalar en avgift för skötsel i 25 år, upplåtelsetidens längd. Kostnad för sten tillkommer. 

Här finns mer information om olika grav- och minnesplatser: