Förverkade gravrätter

Ett antal gravrätter på kyrkogårdarna i Helsingborg förklaras förverkade på grund av uppenbar vanvård, det vill säga att gravrätten förloras på grund av att graven inte skötts. Här kan du se vilka gravrätter det gäller.

Anslagsdatum 2021-11-11

Besiktning av gravplatserna på kyrkogårdarna inom Helsingborgs pastorat har gjorts. Gravplatser enligt förteckningen nedan har befunnits vara uppenbart vanvårdade. Fotodokumentation av dessa finns i gravboken. Dessa gravplatser som, där det inte gått att nå gravrättsinnehavarna, har delgivits beslut om föreläggande genom kungörelsedelgivning. Då nedan angivna gravplatser ej satts i stånd i enlighet med föreläggandet har beslut fattats om förverkande av gravrätten, Dnr: 8.1-BV-2021-966.

Ni bereds härmed möjlighet att, inom sex månader, föra bort befintlig gravanordning från gravplatsen. Skulle detta komma i fråga kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Vid eventuellt överklagande av beslutet (som skall ske inom 3 veckor efter anslagsdatum) kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Se följande förteckning över gravar där gravrätten till följd av uppenbar vanvård har förverkats.

Donationskyrkogården
DonIV 0105-108

Krematoriets begravningsplats
Kre02 0019
Kre10 0025
Kre11 0075
Kre12 0034
Kre18:C 0008
Kre21 0179
Kre24:F 0314
Kre49:SV 0001/11

Nya kyrkogården
NyaB 0804-805
NyaO 0262-263

Pålsjö kyrkogård
PÅL01:U 0069
PÅLVII 0922-925
PÅLXVII 0763

Råå kyrkogård
RååV 0281-282

Här kan du ta del av ovan information som pfd.