Begravningsombud

Staten har gett Svenska kyrkan i uppdrag att vara huvudman för begravningsverksamheten i Sverige, förutom på två orter där kommunen i stället är huvudman. I ett av kyrkorådets utskott, kyrkogårdsutskottet, sitter ett begravningsombud utsett av Länsstyrelsen vars uppgift är att vara ombud för de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan samt granska hur huvudmannen fullgör sitt uppdrag.

Begravningsavgift – betalas av alla

Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst. Begravningsombudet granskar att de som ansvarar för begravningsverksamheten använder pengarna på rätt sätt och lämnar in en årsberättelse till Länsstyrelsen som de också tar kontakt med om det finns något att anmärka på.

Allas lika rättighet och möjlighet när det gäller begravning

Begravningsombudet säkerställer att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda - oavsett tro, tradition och bakgrund. Begravningsombudet håller kontakt med andra trossamfund och berörda parter samt informerar om verksamheten till dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombud inom Helsingborg

Sivert Friberg
E-post: sivert.friberg@hotmail.se
Telefonnummer: 072-550 25 99

 

Så styrs begravningsverksamheten

Begravningsverksamheten styrs av begravningslagen samt begravningsförordningen. Frågor som rör begravning samt begravningsplatser hanteras lokalt i något som heter kyrkogårdsutskottet. Representanter från det utskottet finns med i kyrkorådet som är kyrkofullmäktiges styrelse i ditt pastorat. I uppdraget ingår likaså att se till att besluten som tas i kyrkoråd eller kyrkofullmäktige följer begravningslagen.