Foto: Jacob Sunnliden

Begravning

När någon dör är det många saker som ska ordnas. Här får du en översikt över en del begrepp som kan vara bra att känna till i samband med dödsfall och begravning.

 
Begravningsverksamheten

Svenska kyrkan har uppdraget att ansvara för begravningsverksamheten i Sverige, utom i Stockholm och Tranås där kommunen har ansvaret.

I Svenska kyrkan Helsingborg är det kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för begravningsverksamheten.


Begravningsavgift
Alla i Sverige betalar en begravningsavgift som baserar sig dels på vad man tjänar och dels på var man bor. Detta ingår i begravningsavgiften:

 • Gravplats på allmän begravningsplats under en tid av 25 år.
 • Lokal där stoftet kan förvaras i väntan på gravsättning samt lokal där anhöriga kan komma på visning.
 • Gravsättning, inlusive öppnande, återfyllande och iordningställande av grav.
 • Transport från det att kyrkogårdsförvaltningen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning skett. Dock kan transporter utanför det område som kyrkogårdförvaltningen har ansvar för vara undantagna.
 • Kremering.
 • Lokal utan religiösa symboler för begravningsceremoni om så önskas.
 • Förvaltning av begravningsplatserna och skötseln av deras allmäna ytor.


  Dödsbo
  Är den juridiska person som bildas när någon avlider. Dödsboet består av den avlidnes kvarlåtenskap. Med pengar från dödsboet betalas begravning samt kvarvarande räkningar och skulder. Det som blir över utgör sedan arv. När arvskiftet är klart upphör dödsboet.

  Det är också dödsboet som har det övergripande ansvaret för begravningen. Om man vill kan man anlita en begravningsbyrå för att få hjälp med praktiska frågor som köp av kista, svepning, transporter och så vidare.

  Om en gravrättsinnehavare avlider har dödsboet skyldighet att anmäla ny gravrättsinnehavare för den grav som den avlidne var gravrättsinnehavare för.


  Begravning i Svenska kyrkan
  För att begravas enligt det som kallas för Svenska kyrkans ordning, ska den avlidne varit medlem i Svenska kyrkan vid dödsfallet. För Svenska kyrkan är det viktigt att respektera den avlidnes önskan både när hen valt att vara medlem och när hen valt att utträda ur Svenska kyrkan. Detta gäller även om de anhöriga har en annan uppfattning. Därför är det viktigt att man samtalar med varandra även om dessa frågor.
  Det händer dock att undantag görs, till exempel när den avlidne varit medlem i annat lutherskt samfund.

  För den som är medlem i Svenska kyrkan ingår en begravningsgudstjänst med präst, musiker och vaktmästare i kyrkoavgiften. 

  Det finns möjlighet att inom ramarna för begravningsgudstjänsten sätta en personlig prägel på den. Man kan till exempel välja psalmer och annan musik. Prästen tar kontakt med de anhöriga för att diskutera detta.

  Prästen är också tillgänglig för dem som känner att de behöver prata om saknad, sorg och existentiella frågor som kan uppkomma när en älskad anhörig eller vän går bort.


  Begravning enligt andra religioner än den kristna

  Nära krematoriet vid Pålsjö finns Ceremonihallen. Det är en byggnad utan religiösa symboler. Den kan användas för begravningar enligt alla trosuppfattningar. Vill du veta mer om Ceremonihallen och hur man bokar den ring:
  Kyrkogårdsförvaltningen 042-18 91 70 eller mejla helsingborg.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se


  Borgerliga begravningar
  För den som inte önskar några religiösa inslag i sin begravningsceremoni finns borgerlig begravning. Kapellen på kyrkogårdarna och i krematoriet samt Ceremonihallen i anslutning till krematoriet är lokaler som kan användas för borgerlig begravning. Vill du veta mer om dessa lokaler och hur man bokar dem ring:
  Kyrkogårdsförvaltningen 042-18 91 70  eller mejla helsingborg.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se


  Minnesstund
  Om de anhöriga önskar kan man samlas till en minnesstund efter begravningsgudstjänsten. Det finns flera lokaler i Svenska kyrkan Helsingborg där man kan hålla minnesstund.
  För mer information kring minnesstund och catering i Svenska kyrkan Helsingborgs lokaler ring:
  Pastorsexpeditionen 042-18 90 10 eller mejla  helsingborgs.pastorat@svenskakyrkan.se
En röd ros på en vit träkista

Jordbegravning/kremering

Begravning med gravsättning av kista brukar kallas jordbegravning. Att kremeras innebär att den avlidne bränns till aska som sedan gravsätts i en urna.

Begravningskapell i rött tegel med vita detaljer och grönt tak.

Våra kapell och ceremonilokaler

Här presenteras kapell och ceremonilokaler för begravning. Samtliga sex lokaler är öppna för alla, oavsett trosinriktning. Ceremonihallen samt lilla och stora salen på krematoriet går att få utan religiösa symboler.

Bårtäcken

Ett bårtäcke är en textil som läggs på kistan under begravningsceremonin. Här kan du se hur bårtäckena ser ut hos oss.

Moln och en blå himmel och solen lyser genom molnen uppåt.

Leva vidare

Att leva vidare då en närstående dött är svårt. I sorgen kan det kännas bra att få dela det man har upplevt med andra som är i en liknande situation.