Gravrader med kalkstensplattor. Omkring gravplatser i perennplanteing. I bakgrunden Krematoriet, en brun tegelbyggnad med grönt tak.
Foto: Sandra Kovacs

Askgravplats

En askgravplats är ett alternativ till den traditionella gravplatsen och upplåts med begränsad gravrätt i 25 år. Det betyder att det till exempel finns särskilda bestämmelser för hur platsen får se ut. Anhöriga har möjlighet att närvara vid gravsättning som äger rum i ett gemensamt gravområde.

Till skillnad från vid en askgravlund markerar man gravsättningsplatsen med namnet på den avlidna. Gravplatsen rymmer två till fyra urnor (beroende på kvarter) och kyrkogårdsförvaltningen svarar för platsens skötsel samt för stenen/namnbrickan/gravyr mot en fastställd avgift.

Intill gravplatsen finns möjlighet att smycka med snittblommor samt under vintertid placera en ljuslykta. 

Inom Helsingborgs pastorat finns askgravplatser på Pålsjö kyrkogård, Krematoriekyrkogården, Råå kyrkogård samt Raus kyrkogård.

En askgravplats ger möjlighet att

– som anhörig veta var den avlidne är gravsatt
– som anhörig närvara vid gravsättning
– som anhörig gravsätta ytterligare aska
– som anhörig undgå ansvar för skötsel av platsen
- som anhörig markera gravsättningsplatsen med namnet på den avlidna

Gravsättning/gravrätt/gravrättsinnehavare

Anhöriga har möjlighet att vara med vid gravsättning och gravplatsen upplåts med begränsad gravrätt i 25 år, vilken är möjlig att förnya i 15 år. 

Det är gravrättsinnehavaren som bestämmer vem som får lov att gravsättas i graven.

Smyckning och skötsel

Smyckning får endast göras med snittblommor i vas som tillhandahålles av kyrkogårdsförvaltningen. Under tiden 1 november – 15 april får en mindre gravlykta sättas upp.

Kyrkogårdsfövaltningen ansvarar för skötsel av platsen mot en fastställd avgift.

Kostnader

En gravrätt för askgravplats innefattas alltid av skötsel. Det innebär att man vid upplåtelsen betalar en avgift för skötsel i 25 år, upplåtelsetidens längd. Kostnad för namnplatta, gravsten eller gravyr samt inskription tillkommer till självkostnadspris.

Urna ingår ej.

Du hittar aktuell prislista här: 
Kistlund, minnesplats, askgravlund och askgravplats

Exempel på askgravplatser inom pastoratet

Information om ytterligare gravskick

Minnesplats

Minnesplatsen på Gamla kyrkogården är en plats för att minnas gravsatta på annan plats, i ett annat land eller i havet.