Arbete med att ta fram ny begravningsmark i Helsingborg

Helsingborgs pastorat och Helsingborgs stad skriver gemensam avsiktsförklaring för att tillsammans säkerställa tillgången på begravningsmark.

Helsingborg behöver ny begravningsmark. Staden växer samtidigt som den nuvarande begravningsmarken börjar ta slut. Enligt dagens prognoser kommer den nuvarande begravningsmarken att räcka i mindre än ett decennium till.  
Därför har nu Helsingborgs pastorat och Helsingborgs stad tagit fram en gemensam avsiktsförklaring för att tillsammans säkerställa tillgången på begravningsmark för invånarna även i framtiden.  

Det är Svenska kyrkan som har det statliga uppdraget att begrava alla som avlider i Sverige, oavsett om de är medlemmar i Svenska kyrkan eller inte. Helsingborgs pastorat ansvarar för att hålla den mark som behövs för att uppfylla uppdraget inom pastoratet. Med hjälp av stadens statistiker har pastoratet beräknat att de behöver 32 hektar begravningsmark för att klara de långsiktiga behoven. Begravningsmarken behöver finnas inom pastoratets gränser, vilket motsvarar ungefär de gamla stadsgränserna, och behöver vägas mot andra viktiga intressen och samtidigt uppfylla en rad kriterier gällande dess kvaliteter och placering.  

Under de gångna två åren har Helsingborgs pastorat och Helsingborgs stad tagit fram en lokaliseringsutredning där flera områden inom stadens och pastoratets gränser har undersökts och utvärderas. Nu väljer de två samverkanspartnerna att tillsammans gå vidare med ett av dessa områden för att undersöka ytterligare om marken lämpar sig för att vara begravningsmark.  
– Inget av de områden vi undersökte uppfyllde alla de kriterier vi hade satt upp, men det här är ett område som vi tror väldigt mycket på och där vi kan bidra till natur- och rekreationsvärden, säger kyrkogårdsförvaltningens chef Linda Raimosson. 
 
Marken är idag åkermark och ingår i det område i anslutning till Pålsjö skog som klassats som naturreservat och som avsatts för att utveckla naturvärden och rekreativa värden. 
– Vi vet att området runt Pålsjö är väldigt viktigt för helsingborgarna och vi tror att kyrkogårdsförvaltningen kan förvalta och utveckla området på ett sätt som gör det till en välkomnande plats för alla. Vi vill skapa en rofylld och naturnära miljö som erbjuder rekreationsstråk och bidrar till den biologiska mångfalden, säger Linda Raimosson.