Kistgravar Norra Begravningsplatsen

Gravskick-olika sorters gravar

Vilka olika typer av gravar finns på Hässleholms församlings kyrkogårdar och begravningsplatser?

KISTGRAV
Gravplats med gravrätt som upplåts på 25 år med rätt till kostnadsfri förlängning i 25-års perioder. I de flesta fall upplåts en gravplats med plats för minst två kistor som placeras i samma grav på olika djup. I kistgrav kan urna nedsättas.

URNGRAV
Gravplats med gravrätt som upplåts på 25 år med rätt till kostnadsfri förlängning i 25-års perioder. Gravplatserna har plats för minst 4 urnor.

ASKGRAVPLATS
Gravplats med enskilda askgravplatser med begränsad gravrätt vad gäller gravvård, utsmyckning och skötsel. Gravplatserna är utformade som en urngrav men med vissa förbehåll. På varje gravplats finns plats för flera urnor och anhöriga har rätt att närvara vid urnsättningen.

På Hässleholms Norra begravningsplats betalar man för skötsel för 25 år, metallvas och gravsten. Gravrättsinnehavaren ordnar med och betalar för texten på stenen. 
Askgravplatsen få smyckas med snittblommor i befintlig vas, vinterdekoration och en gravlykta per grav 1/10-30/4 därutöver får endast användas gravljus med lock. Plantering av växter i egen kruka är inte tillåtet. Planteringslåda kan köpas av förvaltningen.

På Hässleholms Östra begravningsplats betalar man för skötsel för 25 år, metallvas och gravlykta. Vasen och gravlyktan är gravrättsinnehavarens egendom.  Gravstenen är en ”hyrsten” som ägs av kyrkogårdsförvaltningen. Gravrättsinnehavaren får låta gravera en bronsplatta som monteras på gravstenen. Anskaffning, textgravering samt montering av bronsplattan ombesörjs av kyrkogårdsförvaltningen och bekostas av gravrättsinnehavaren.

Askgravplatsen få smyckas med snittblommor i befintlig vas, vinterdekoration och en gravlykta och gravljus med lock. I mitten av askgravplatsen finns gemensam utsmyckning som förvaltningen anpassar till årstiderna.


ASKGRAVLUND
Gravplats utan gravrätt med kollektiv karaktär. Askans placering markeras inte. Innan gravsättning sker i askgravlunden ska den som ordnar med begravningen skriva på ett medgivande om att askan ska gravsättas här. Anhöriga får närvara vid gravsättningen. Makar bereds ej plats bredvid varandra. Det finns en gemensam plats där namn på de gravsatta kan anges, även en gemensam plats för blommor och ljus.
Skylten där namn, födelseår och dödsår kan graveras in, bekostas av dödsboet.


MINNESLUND

Den avlidnas aska grävs ned i ett gemensamt område. Askans placering markeras ej och anhöriga får inte närvara vid gravsättningen. På anvisad plats inom minneslunden finns möjlighet att smycka med blommor och ljus. För att askan ska grävas ner i minneslunden behövs ett intyg med godkännande från de anhöriga. Gravsättning i minneslund sker enbart under snö- och tjälfri årstid.


MUSLIMSK GRAVPLATS

På Hässleholms Norra begravningsplatsen finns ett kvarter för gravsättning av muslimska trosbekännare där den avlidna vilar med blicken vänd mot Mecka. Kistorna sätts på enkelt gravdjup. Personal sköter gravöppning och är behjälplig med höljningen.

Vid den muslimska gravplatsen finns också en Kistbarnlund.