Foto: Kristina Strand Larsson /IKON

Förtroendevalda

Alla medlemmar har tillsammans ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift - gudstjänst, undervisning, diakoni och mission - blir utförd. För församlingen finns ett kyrkoråd som är församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i ärenden av principiell karaktär, eller i ärenden av större vikt till exempel:

  • antar mål, riktlinjer och planer
  • fastställer budget och flerårsplaner
  • fastställer taxor och avgifter
  • väljer revisorer
  • beslutar om ansvarsfrihet samt godkänner årsredovisning

Ordförande

Birgitta Nebeling -LF

Vice ordförande

Ingegärd Lundh -C

Övriga ledamöter
 Sofia Stihl -S
Johan Lindman -S
Gunilla Nilsson -S
Linda Ingvarsson -S
Ann Olausson -S
Kristoffer Manno -C
Victoria Pehrsson -EKFA
Annika Månsson -EKFA
Anna Svensson -EKFA
Henrik Larsson -FK
Karna Arvidsson -FK
Elisabet Aronsson -FK
Marija Kogler Johnsson -LF
Anders Myhrberg -LF
Lars Persson -LF
Elisabeth Fäldt -LF
Eskil Engström -LF
Marie Olsson -LF
Stefan Svensson -LF
Hanna Sjöstrand -SD
Ken Breisch -SD
Thomas Björklund -SD
Sven Lundh -SD

Ersättare

Lena Nilsson -S
Inger Persson -C
Kerstin Andersson -C
Ulla Eberhardt -EKFA
Birgitta Stihl -EKFA
Gunnel Brännström -FK
Lars-Göran Hjertqvist -FK
Charlotte Wernersson -LF
Anita Truedsson -LF
Lennat Norrgren -LF
Lars Arvidsson -LF
Patrik Persson -SD
 
 
ÖVRIGA 
Klas Sturesson -kh
Henrik Wanstadius -kgfc
Kenth Carlsson -kc
 
 

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och ska ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet ska bland annat:

  • bereda ärenden som behandlas av kyrkofullmäktige
  • besluta i frågor som gäller den löpande verksamheten 
  • verkställa kyrkofullmäktiges beslut 
  • upprätta förslag till budget, flerårsplan samt utdebitering 
  • upprätta årsbokslut och årsredovisning

Ordförande

Marija Kogler Johnsson -LF

Vice ordförande 

Johan Lindman -S

Övriga ledamöter 

Elisabet Aronsson -FK
Eskil Engström -LF
Klas Sturesson -kh
Lars Persson -LF
Thomas Björklund -SD
Victoria Pehrsson -EKFA

Ersättare

Henrik Larsson -FK (2022-2023)
Ken Breisch -SD
Marie Olsson -LF
Sofia Stihl -S
Stefan Svensson -LF
Ulla Eberhardt -EKFA (2024-2025


Övriga

Henrik Wanstadius -kgfc
Kenth Carlsson -kc

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet bereder ärenden till kyrkorådet och fattar beslut på delegation från kyrkorådet.

Ordförande 

Marija Kogler Johnsson -LF

Vice ordförande 

Johan Lindman -S

Övriga ledamöter

Eskil Engström -LF
Klas Sturesson - Kh

 

ÖVRIGA
Henrik Wanstadius -kgfc
Kenth Carlsson -kc

Revisorer

Jesper Sturesson, KPMG

Lekmannarevisorer 

Anders Månsson
Lars Olsson
 
 
 
 
 
 

Förkortningar

LF - Levande Församling

S - Socialdemokraterna

SD - Sverigedemokraterna

C - Centerpartiet

EKFA - En Kyrka För Alla

FK - Frimodig kyrka

kgfc - Kyrkogård- och fastighetschef

kh - Kyrkoherde

kc - Kanslichef