Öppenhet och trygghet

Öppenhet och trygghet

Förslag till ombyggnad av Hässelby Strands kyrka.

Byggnaden har stora arkitektoniska och kulturhistoriska värden.

Växande framtida behov

Hässelby strands kyrka ligger centralt beläget i området med goda kommunikationer genom tunnelbana och buss. Området expanderar med ökande inflyttning och därmed ett växande framtida behov. Byggnaden har stora 
arkitektoniska och kulturhistoriska värden. 

Utmaningar
Hässelby strands kyrka upplevs ha feldimensionerade lokaler med låg nyttjandegrad och ett kyrkorum med för lågt personantal. Lokalerna i nedervåningen är svårtillgängliga. Kyrkan måste hållas mer stängd än vad som är önskvärt för att säkerställa tryggheten i lokalerna. Underhållsbehoven är stora och driften är inte kostnadseffektiv.

Hushållning med resurser
Målsättningen är att tillvarata befintliga kvalitéer i byggnaden. Ambitionen har varit att undvika omfattande och kostsamma ombyggnationer och att istället lösa de önskemål som formulerats, med mindre välriktade insatser.    

Ombyggnationen skall uppfylla följande mål:

• Öppen huvudentré, nytt invändigt ”entrétorg” 
Målet är att en kombination av ändrade publika funktioner av lokalen, samt en avskärmning av entréhallen/entrétorget underlättar att öppna upp kyrkan.  

• Uppdaterade brandåtgärder - en nyckel till öppenhet.  
Hela byggnaden har setts över avseende brandåtgärder och utrymningsvägar.  

• Kyrkorummet - maximering av antal besökare. 
Maximering av personer i befintligt kyrkorum upp till 300 personer. En extra utrymningsväg föreslås  med stöd av preliminär utredning av brandkonsult. 

• Kyrkorummet, uppgradering av teknik
Ett mindre låsbart bås i vapenhuset bereder plats för ny stationär styr- 
och tekniklösning.  

• Högt prioriterad barnverksamhet 
Ny central och lättillgänglig placering av öppen förskola i ändamålsenliga rum i direkt anslutning till huvudentrén och café.

• Nya kontor
Uppdaterad och mer ändamålsenlig planering av arbetsplatser med fokus på god arbetsmiljö, samnyttjande av flexibla arbetsplatser, klimat, säkerhet och ekonomi. 

• Nytt flexibelt ”övre kyrkotorg” plan 2
Mer ändamålsenliga och större samlings- rum som också kan delas in i mindre, mer flexibla rum för parallellt pågående verksamhet. 

• Källaren – för ungdom och tillfällig uthyrning
Källaren planeras för fortsatt tillfällig uthyrning av gymnastiksal samt mer ändamålsenlig användning för ungdomsverksamheten.