Hässelbys historia

En återblick

I Hässelby har människor bott i minst 2000 år. Bevisen är de många forngravarna. Den största gravhögen ligger väl synlig vid infarten till Hässelby slott vid Maltesholmsvägen. Runstenen på krönet har flyttats dit från Skesta i Spånga.
 
Elisby
Namnet Hässelby - men då stavat ”Elisby” - nämns för första gången i en köpehandling från år 1344 e kr. Senare utvecklades namnet till ”Haeselby” för att till slut bli Hässelby. Namnet tolkas som ”Hasseldunge” eller byn vid ”hasselängarna”. När våra förfäder en gång flyttade hit var klimatet mildare än nu. Öppna fält och lövträdsbestånd dominerade landskapsbilden.
1600-talet Hässelby slott byggdes av familjen Bonde. Många av Hässelby Strands gator har fått namn efter frukter. Det kan ha sin förklaring i att man på Hässelby säteri under grevarna Bondes tid hade en stor fruktträdgård och orangeri.
1890 Vid slutet av 1800-talet sålde den dåvarande Greven Bonde ca 1000 tunnland mark som styckades och bebyggdes med villor, det som senare kom att heta Hässelby Villastad. En av huvudnäringarna som utvecklades var trädgårdsmästeri.
1900 Vid sekelskiftet år 1900 bodde i Hässelby 271 personer. Spånga församling räknade i sin helhet endast 1 878 församlingsbor.
År 1913 blev Hässelby municipalsamhälle och år 1926 köping. Folkmängden hade då vuxit till ca 2 000 personer.
Hässelby köping var ett utpräglat villasamhälle, uppblandat med ett stort antal större och mindre handelsträdgårdar. Det var därför fullt naturligt att trädgårdsmästarna satte sin prägel på samhället. Deras strävan var bl a att få en egen kyrka centralt placerad i hemorten. För ändamålet bildades år 1919 Hässelby kyrkobyggnadsförening. Det dröjde dock ända till senare delen av 1930-talet innan planerna på en egen kyrka kunde förverkligas.

Under åren 1925-1936 hade förslag från ett flertal arkitekter förkastats – huvudsakligen av kostnadsskäl – tills man 1936 antog ett av arkitekten Folke Hjortzberg framlagt förslag. Detta var en bearbetning av ett förberedande förslag utarbetat av professor L I Wahlman. För den konstnärliga delen av interiören svarade professor Olle Hjortzberg.
Det dröjde ännu något år innan grundstenen kunde läggas. Till byggmästare antogs Olle Engkvist.
På Mikaelidagen den 1 oktober 1939 invigdes den efterlängtade kyrkan i Hässelby Villastad av ärkebiskopen Erling Eidem. Stockholm tillhörde vid denna tid Uppsala stift.
1931 sålde släkten Bonde Hässelby egendom med slottet och stora ägor till Stockholms stad, som härigenom kom över mycket eftertraktade markområden i det som då kallades södra Spånga.
1949 Hässelby utgörs i huvudsak av förutvarande Hässelby köping, vilken i kyrkligt hänseende tillhörde Spånga församling. Spånga och därmed även Hässelby införlivades den 1 januari 1949 med Stockholm.
1950 I början av 1950-talet började man bygga ABC-staden som omfattar stadsdelarna Vällingby, Råcksta och Grimsta, och något senare det nya Hässelby – Gården och Stranden. ABC stod för Arbete, Bostad och Centrum.
Det blev fritt fram för stadsplanerarna att omstrukturera den gamla glesbyggda Villastaden till en kompakt bostadsstadsdel.
Det var således stadsdelarna Hässelby Gård och Strand, stampade ur marken vid mitten av 1950-talet, som motiverade församlingsbildningen Hässelby från den 1 januari 1962.
Planering av en församlingsbyggnad i Hässelby påbörjades i början av 1950-talet. Vid Maltesholmstorget reserverades en 860 kvadratmeter stor tomt och på denna finns nu kyrkan och församlingshuset.
1960 28 mars beslutade Spånga kyrkofullmäktige att låta uppföra församlingsbyggnad i Hässelby Strand.
1962 Hässelby blev en självständig församling 1 januari.
1963 Året efter att Hässelby blivit en självständig församling tillsattes en projekteringskommitté.
Arkitekt J O Fuchs hade redan då gjort ett skissförslag till församlingsbyggnad. Efter omarbetning av ritningen och diverse förseningar kom byggnadsarbetet så småningom igång. Byggnadsfirman Anders Diös AB antogs som generalentreprenör.
1968 inför grävning och sprängning byggdes i november ett plank runt tomten. I början av mars 1969 började huset ta form
Den ursprungliga ritningen har ändrats flera gånger eftersom behovet av lokaler har förändrats.  Genom utvidgat sprängningsarbete har en hel källarvåning erhållits och församlingshusets totala yta är nu 2000 kvm. Byggnadsarbetet efter projekteringen kan följas i kommitténs protokoll med närmare 500 paragrafer, alltifrån den 18 april 1967.
1970 Efter 15 års planering och två års byggnadsarbete invigdes Hässelby Strands kyrka av biskop Helge Ljungberg lördagen den 19 december 1970.