Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Likabehandlingsplan

Kyrkbackens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla är lika viktiga och betydelsefulla. Tillsammans är vi starka!

Barnens delaktighet
Pratar om värdegrunden med barnen diskuterar hur man är en bra kompis.

Läsåret 17/18 arbetar vi även med Barnkonventionen som tema område. Använder oss av övningar från material av Rädda barnen och Unicef.

Vårdnadshavarnas delaktighet
Tas upp till diskussion med föräldrarådet. Finns också tillgänglig för alla att läsa på förskolan och vår hemsida, samt presenteras den på föräldramöten.

Personalens delaktighet
Personalen är skyldiga att ta del av det som står i planen, samt kritiskt granska, diskutera och revidera texten. Ansvarig för planen ät förskolechefen.

Förankring och utvärdering av planen
Den förankras hos alla i arbetslaget genom gemensam genomgång. Den läggs ut på hemsidan för allmänheten, samt tas den upp och presenteras på föräldramöten. Finns också upphängd i hallen på förskolan.

Vi har samtal i arbetslaget kring vårt likabehandlingsarbete.

Vi har också med en punkt angående ämnet på föräldrarnas utvärdering i slutet av vårterminen.

Hela planen mot diskriminering och kränkande behandling.