Foto: U Widepalm

Likabehandlingsplan

Kyrkbackens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla är lika viktiga och betydelsefulla.
Tillsammans är vi starka!

Vår vision

Vi vill att vår förskola skall vara en plats där både barn och vuxna kan känna sig trygga. Hos oss ska ingen bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling. Alla barn ska vara välkomna till vår förskola där vi accepterar olikheter och ser det som en tillgång för förskolans fortsatta utveckling. Du vet väl om att du är viktig här och nu!

Barnens delaktighet

I vår verksamhet löper arbetet med värdegrunden som en röd tråd. Pedagogerna för aktivt samtal med barnen kring hur man är en bra kompis, ofta under spontant uppkomna situationer i vardagen, men även genom t.ex. boksamtal utifrån vald litteratur. Barnen är med och tar fram trivselregler för förskolan.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vi har dagliga kontakter med vårdnadshavarna. Likabehandlingsplanen presenteras vid introduktion av en ny familj samt på föräldramöten. Den finns även tillgänglig på hemsidan och i vår digitala förskoleapp Tyra. Vid föräldraforum i början av höstterminen har representanter ur föräldragruppen möjlighet att tycka till om innehållet i planen.

Personalens delaktighet

Personalen är skyldig att ta del av det som står i planen, samt kritiskt granska, diskutera och revidera texten. I början av varje läsår utvärderas och revideras planen gemensamt på förskolan tillsammans med rektorn.

Förankring och utvärdering av planen

Planen utvärderas av barnen, vårdnadshavare och personal i slutet av vårterminen.