Behandling av personuppgifter begravning/skötselavtal

I samband med kontakt angående gravrätt, gravsättning och/eller gravskötselavtal.

Hantering av personuppgifter som efterlevande och/eller gravrättsinnehavare.

Det är Harplinge-Steninge församling som anordnar och håller allmänna begravningsplatser för folkbokförda inom Harplinge-Steninge pastorats geografiska förvaltningsområde, även för avlidna som inte var medlemmar i Svenska kyrkan. I syfte att uppfylla vårt lagstiftade myndighetsuppdrag att administrera och förrätta begravning och föra gravbok kommer vi att spara och hantera ditt namn och kontaktinformation till dig. Vanligtvis får vi dina uppgifter från begravningsbyrån men även från dig direkt, via myndighet eller via annan församling. I vissa fall registrerar vi även släktskap eller anknytning till den gravsatte och vid behov betalningsinformation. Vi kan i undantagsfall även komma att behöva behandla hälsouppgifter för att uppfylla krav i lag.

Alla handlingar som berör begravningsverksamheten är allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen. Om allmänheten begär ut uppgifter om t.ex. vem som är gravrättsinnehavare till en viss grav kommer vi att göra en sekretessprövning och därefter lämna ut de delar av handlingen som inte är sekretessbelagda. Vi lämnar inte ut uppgifter om du har skyddad identitet eller om sekretessprövningen annars visar att det är olämpligt. Vi har även rättsliga möjligheter att avslå begäran om den är orimlig eller om vi misstänker att informationen kan komma att missbrukas. Begravningsombudet är utsett av länsstyrelsen och har tillgång till alla handlingar rörande begravningsverksamheten för att säkra att vi gör rätt.

Om du som gravrättsinnehavare tecknar ett gravskötselavtal med oss kommer vi att behålla dina kontaktuppgifter och betalningsinformation för att kunna administrera och hantera avtalet oss emellan.

Om du hämtar ut aska kommer vi att behandla dina uppgifter för att bekräfta din identitet och fullgöra församlingens skyldigheter enligt lag.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan styrka din identitet. Du kan även i vissa fall få ut dina personuppgifter i Excel-format.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. Du kan också begära att vi raderar dina personuppgifter, men om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen. Mer information om hur du gör detta finns på Datainspektionens webbplats.

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter, hör av dig till Fredrik Lindholm på tfn. 035-150981 eller fredrik.lindholm@svenskakyrkan.se 

Vi har ett dataskyddsombud som har till uppgift att säkerställa att vår verksamhet följer dataskyddsförordningen: Dan Hammarlund, tfn.072-2095327 nås bäst på dso@zeeda.se  eller dan.hammarlund@xeeda.se