Foto: Maria Eddebo Persson

Virket i väggarna gav ny kunskap om fiskarkapellen

PRESSMEDDELANDE | Med hjälp av årsringsdatering har nu åldern kunnat fastställa på fyra fiskarkapell i Ångermanland och Medelpad vars byggtid hittills varit oklar. – Det är fascinerande så mycket information man kan få av några borrprover, säger Daniel Olsson, byggnadsantikvarie på Länsmuseet Gävleborg.

Sedan 2017 bedrivs på uppdrag av Härnösands stift kulturarvsprojektet Fiskarkapell i Medelpad och Ångermanland. Det handlar om 18 kapell – fyra i Medelpad och 14 i Ångermanland – vars historia ska synliggöras. För flera saknas viktiga pusselbitar, som ålder vars uppgifter ofta grundas på anonyma inristningar i byggnaderna eller vaga muntliga uppgifter.

Genom dendrokronologisk datering – årsringsdatering – har nu virket i fyra av fiskarkapellen åldersbestämts. Borrprover visar när träden som använts slutade växa och alltså vilket som är tidigast möjliga byggår. För Ulvö kapell handlar det om år 1626, för Grisslans kapell i Själevad om år 1723, för Skags kapell i Arnäsvall om år 1730 och om Lörans kapell i Njurunda om år 1787.
– Vi var mest osäkra på åldern på de här fyra kapellen och valde därför att låta analysera dem, säger Daniel Olsson.
– Ulvö kapell är vad vi hittills känner till det äldsta i Västernorrland, dock byggt några år senare än vad som står skrivet på dörren till kapellet. Borrproven därifrån är lite speciella eftersom de visar att kapellet byggdes av timmer av mycket hög kvalitet. Borrproverna tyder på at virket började växa vid 1300-talets slut, efter digerdödens härjningar, berättar Daniel Olsson.

Arbetet med fiskarkapellen syftar till att öka och sprida kunskap om de ofta välbevarade kapellen som uppfördes av fiskare längs Norrlandskusten under 1600, 1700 och 1800-talen, och som fortfarande används för gudstjänster under somrarna.
– Då kapellen vanligtvis ligger ganska isolerat längs kusten eller på öar har de genomgått få förändringar genom historien. De har tagits väl omhand av de som brukat dem och de har fått se ut som de alltid sett ut, därför är de så värdefulla, säger Fredrika Björk, stiftsantikvarie Härnösands stift.

Foto: Maria Eddebo Persson

Nästa höst avslutas projektet med att en bok ges ut.
– Vi har sett ett behov av att sammanställa informationen kring de här byggnaderna eftersom det inte har funnits tidigare. Fiskarkapellen är en viktig del av vårt kulturarv, säger Fredrika Björk.

Projektet genomförs av Hälsinglands museum, Länsmuseet Gävleborg och Länsmuseet Västernorrland på uppdrag av Härnösands stift och med stöd av statens kyrkoantikvariska ersättning. Det är del av ett större arbete inom Svenska kyrkan med att synliggöra fiskarkapellen längs Norrlandskusten.

För mer information:
Daniel Olsson, byggnadsantikvarie Länsmuseet Gävleborg, 026-65 56 72
Fredrika Björk, stiftsantikvarie Härnösands stift, 0611-254 66

Bildtexter:
1. – Vi var mest osäkra på åldern på de här fyra kapellen och valde därför att låta analysera dem, säger byggnadsantikvarie Daniel Olsson, här med stiftsantikvarie Fredrika Björk i Skags kapell.
2. Borrprovet från Skags kapell skickades för analys vid Lunds universitet där årsringarna jämförts med referensmaterial.
Foto: Maria Eddebo Persson 

Trästockarnas årsringarna avslöjar kapellens ålder

I timmerstommen på Skags kapell finns det inristningar från 1683 och nu pågår ett arbete med att ta reda på hur gammal byggnaden faktiskt är. "Jag skulle tro att kapellet är något äldre. Det var vanligare att man byggde kapell den första halvan av 1600-talet för under senare delen av århundradet så var det missväxt och svåra år i Sverige. Åldersdateringen vi gör nu kommer förhoppningsvis ge oss svar på frågan", säger Daniel Olsson byggnadsantikvarie på Länsmuseet Gävleborg.

Barsta kapell - en välbevarad pärla

Första etappen, inventeringen av fiskarkapellen i Härnösands stift, i det tvååriga projekt stiftet initierat för att få ökad kunskap om kapellen börjar lida mot sitt slut. Näst sist ut att inventeras är Barsta kapell. Det är det mest välbevarade fiskarkapellet stiftet har.

Löruddens kapell i Njurunda socken, byggd på 1620-talet.

Fiskarkapell undersöks i nytt projekt

De flera hundra år gamla fiskarkapellen vid Västernorrlands kust undersöks nu i nytt tvåårigt stiftsövergripande projekt. "Informationen om kapellen är mycket begränsad och det krävs ökad kunskap för att vårda och underhålla dessa på ett korrekt sätt. Vi vill också sprida mer kunskap till en intresserad allmänhet", säger stiftsantikvarie Linnea Skog.