Foto: Maria Eddebo Persson

Stort engagemang kring framtidsfrågor i församlingarna 

Under två års tid har stiftskansliet undersökt och analyserat vilka strategiska satsningar som bäst kan gagna församlingarna i Härnösands stift. Den omfattande processen inkluderar en förstudie, åtta idéverkstäder och flera förankringsrundor där över 150 personer haft möjlighet att tycka till under arbetets gång. 

Elin Locknéus, stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling och teologi, beskriver arbetet som en möjlighet att stärka församlingarnas framtid.
– Utmaningarna är många med allt från minskande dop- och konfirmationssiffror till rekryteringsutmaningar och snabba samhällsförändringar. Det här projektet har handlat om att identifiera församlingarnas behov, prioritera och föreslå satsningar där det gör mest skillnad utifrån vårt uppdrag som kyrka, säger hon. 

Förstudie och idéverkstäder

Stiftskansliet genomförde först en förstudie baserad på församlingsinstruktioner, visitationsprotokoll och annan dokumentation med församlingsperspektiv i fokus. Kansliet använde sedan slutsatserna som stöd för att utforma idéverkstäder, en mötesform där ett urval av medarbetare och förtroendevalda från olika församlingar och pastorat samlades för att bidra med idéer och perspektiv på vad som är angeläget att satsa på framöver. Utöver en bred sammansättning av yrkesroller, åldrar och kön så var även stiftskansliet noggranna med att inkludera olika typer av församlingar.  
– Härnösands stift omfattar ett stort geografiskt område, församlingsliv och förutsättningar att bedriva verksamhet kan se väldigt olika ut i stad och landsbygd, säger Göran Lundstedt, stiftsadjunkt för församlingsstrategiskt arbete. Han tillägger att det var ett av skälen till att idéverkstäderna anordnades på flera olika platser i stiftet.

Utöver träffarna med församlingarna i fokus anordnades även idéverkstäder där samers och ungas perspektiv stod i centrum. 

Under hela projektets gång har vi märkt av ett högt engagemang från den stora mångfald av roller som bidragit på olika sätt. Från medarbetare i församling och på stiftskansliet till förtroendevalda, unga och samer.

Elin Lockneus, stiftsadjunkt

Fler har tyckt till

Efter idéverkstädernas genomförande analyserade stiftskansliet det insamlade materialet och formulerade ett övergripande förslag på strategiska satsningar. För att säkerställa att förslaget verkligen speglade församlingarnas behov, genomförde kansliet ytterligare träffar där slutsatserna presenterades. Biskop Eva Nordung-Byström, stiftsstyrelsen, prostar, kyrkorådens presidier och kyrkoherdar har också tyckt till i olika skeden under arbetets gång.

Till sist tog stiftskansliet fram en slutrapportefter närmare två år av dialog och förankring. Slutrapporten utgjorde sedan beslutsunderlag vid stiftsstyrelsens inriktningsbeslut den 26 mars 2024. I rapporten framgår tre områden som församlingarna tydligt vill prioritera: idealitet, kommunikation och diakoni. Ett kompletterande förslag kopplat till sydsamiskt kyrkoliv och kultur återfinns också, för att kunna genomföra ytterligare en aktivitet i det goda arbete som stiftet redan genomför inom ramen för Svenska kyrkans försoningsprocess. 

– Under hela projektets gång har vi märkt av ett högt engagemang från den stora mångfald av roller som bidragit på olika sätt. Från medarbetare i församling och på stiftskansliet till förtroendevalda, unga och samer. Alla har verkligen bidragit med värdefulla idéer och insikter som vi tar med oss i vårt arbete framöver, både inom ramen för framtidsprojektet och i andra sammanhang, avslutar Elin Locknéus.

Yannick Delmart
2024-05-17

Läs mer om inriktningsbeslutet och de olika satsningarna här.

Bildtext: Stiftskansliets Göran Lundstedt och Elin Lockneus har arbetat  med de undersökningar och analyser, bland annat åtta idéverkstäder stiftet runt, som lett till fram till framtidsprogrammet. Foto: Maria Eddebo Persson.