Ställ dina frågor om skogsbruket

Svenskt skogsbruk är i fokus för granskning. Avverkningsmetoder diskuteras kopplat till biologisk mångfald och andra naturvärden. Främst är det trakthyggesbruket som granskas. Metoden används allmänt i svenskt skogsbruk och så även i de skogar om Härnösands stift förvaltar. Har du frågor eller synpunkter som rör vårt skogsbruk – hör av dig till oss.

Härnösands stift förvaltar drygt 94 000 hektar mark, varav närmare 70 000 hektar är produktiv skogsmark. Ungefär 14 procent av den skogsmarken, är avsatt till naturvård. Övrig produktiv skogsmark avverkas enligt långsiktig plan, vilket görs parallellt med nyplantering. Årligen avverkas drygt 200 000 m3sk virke, varav ungefär en tredjedel av volymen härrör från gallring. Varje år planteras också omkring 1,5 miljon nya träd i stiftets skogar.

Trakthyggesbruket är en beprövad metod som har mycket forskning bakom sig men som har förbättringspotential. Den kompletteras med hyggesfria avverkningsmetoder, främst nära bebyggelse och rekreationsområden eller för att stärka naturvärden i speciellt värdefulla skogar. Forskning kring hyggesfria metoder följs noga och egendomsförvaltningen medverkar också i forskningsprojekt för egen och andras lärande.  

Svenska kyrkans skogsbruk har till främsta uppgift att bidra till verksamheten i församlingarna. Samtidigt ingår uppdraget att värna Guds skapelse, det vill säga skogsbruket ska bedrivas med stor omsorg om naturen och människorna. Det är denna ibland komplicerade balansgång som präglar Härnösands stifts egendomsförvaltning. Självklart utifrån de lagar och ramverk som gäller svensk naturvård.

Vid kyrkomötet 2021 lyftes ansvaret för ett hållbart skogsbruk i flera motioner och kyrkostyrelsens fick i uppdrag att, mot bakgrund av hur utvecklingen på skogsförvaltningens område generellt utvecklats, utreda hur Svenska kyrkans regelverk behöver formuleras för att säkerställa en så ekologisk, ekonomisk, socialt och andligt hållbar skogsförvaltning som möjligt. Utredningsdirektivet presenterades i december förra året och i slutet av 2023 ska ett första delbetänkande presenteras.  

Om du har frågor om skogsbruket på stifts marker, eller synpunkter på detsamma, tveka inte att höra av dig direkt till Härnösands stift.

Kontakt:
Max Enander, stiftsjägmästare, 0611-254 30
Thomas Karnestrand, biträdande stiftsjägmästare, 0611-254 32


Mer fakta om skogsbruket:
Årsrapport för Prästlönetillgångarna i Härnösands stift 2021


Fotnot:  enheten m3sk (skogskubikmeter) används för att beteckna ett skogsbestånds virkesvolym. Måttet innefattar trädens hela stamvolym ovanför normal stubbhöjd vilket innebär att såväl topp som bark räknas med, dock ingår ej grenar, stubbar eller rötter.