Foto: Jan-Olof Eriksson

SLU startar forskningsprojekt i kyrkans skogar

Härnösands stift ställer mark till förfogande till ett nytt forskningsprojekt som ska jämföra olika sätt att sköta skog hyggesfritt och se skillnader mot traditionella kalhyggen. Projektet är ett samarbete mellan SLU, Skogsstyrelsen, Sveaskog och Härnösands stift.

Svenska kyrkans skogsbruk bedrivs utifrån uppdraget att bidra ekonomiskt till församlingarnas verksamhet och med hänsyn till naturvård och sociala värden. För att utveckla skogsbruksmetoder och ökad naturhänsyn bedrivs olika utvecklingsarbeten. Det här projektet är ett exempel på det.