Talltoppar mot en blå himmel
Foto: Gustaf Hellsing

Skogsåret 2016

Härnösands stift tillhör det skogsrikaste i Sverige. Inkomster från skog, vind och vatten bidrar med ett värdefullt tillskott av pengar till församlingarnas verksamhet.

Härnösands stifts prästlönetillgångar består till allra största delen av skogsfastigheter, och till en mindre del av fonder. Förra årets utdelningsbara vinst uppgår till 34,5 miljoner kronor. Största delen av vinsten kommer från försäljning av virke och en mindre del härrör från olika arrendeavtal, främst med producenter av vatten- och vindkraft.

Då ytterligare 5,5 miljoner tillskjuts från tidigare års vinster blir årets utdelning till församlingarna totalt 40 miljoner kronor. Hälften av utdelning går direkt till de församlingar som är andelsägare och hälften till det inomkyrkliga utjämningssystemet, enligt stiftsfullmäktiges beslut i maj 2017.
– Pengarna är ett viktigt tillskott som många av våra församlingar behöver för att utveckla sin verksamhet, säger Max Enander, chef på Härnösands stifts egendomsförvaltning.

Skogsbruket 2016 har kunnat bedrivas enligt planerna och kan beskrivas som ett normalår, ungefär en fjärdedel av avverkningen har genomförts genom gallring.
– Vi har också planterat närmare 500 hektar ny skog, det är över en miljon plantor som satts, säger Max Enander.

Speciellt för året var försäljningen av mark till Naturvårdsverket, för bildandet av naturreservat. Fem planerade naturreservat har lösts in och annan mark har förvärvats i stället.
– Det här är mark som vi sedan länge skyddat i avvaktan på erbjudande om ersättningsmark och nu har affären kunnat genomföras. Men det finns fortfarande flera planerade naturreservat kvar i kyrkans ägo, säger Max Enander.

Totalt förvaltar egendomsnämnden i Härnösands stift 93 740 hektar mark, varav 69 663 hektar är produktiv skogsmark. Stiftet är Svenska kyrkans största när det gäller innehav av skog.

Till Härnösands stift hör Svenska kyrkans närmare 100 församlingar i Västernorrlands och Jämtlands län. Församlingarnas verksamhet bekostas till största del av medlemsavgifter. Men för de församlingar som har andelar i prästlönetillgångarna, ofta små församlingar på landsbygden, är inkomsten från skogen ett viktigt komplement.

2017-05-24
Kajsa Åslin

 

Vad är prästlönetillgångar?

Ursprunget till den kyrkliga egendomen ligger långt tillbaka i historien. För att socknen skulle få en präst sig tilldelad ålades bönderna att bygga en kyrka och prästgård och att till kyrkobyggnaden lägga viss jord för byggnadernas och prästens underhåll. Då detta skett invigdes kyrkan av biskopen som också tilldelade församlingen en präst. Andra vägar på vilka egendom tillförts Svenska kyrkan är genom donationer och testamenten. Också många av dessa härrör från medeltiden. Successivt byggdes på det här sättet ett omfattande kyrkligt markinnehav upp. Prästlönefastigheterna och därtill hörande prästlönefonder kallas prästlönetillgångar. Ansvaret att förvalta dessa tillgångar ligger hos Egendomsnämnden.

Prästlönetillgångarna

Den skog och mark som Svenska kyrkan förvaltar är utspridd men alltid nära. En del är kustnära, en stor del är samhällsnära och en del är fjällnära. Skogen, jorden och fonderna går under namnet prästlönetillgångarna. I Härnösands stift är det egendomsnämnden som ansvarar för förvaltningen.

Karta över de fyra skogvaktardistrikten i Härnösands stift

Skogvaktardistrikt i stiftet

I Härnösands stift finns fyra skogvaktardistrikt.