Foto: Maria Eddebo Persson och Kerstin Stickler

Skog, vind och vatten bidrar till verksamhet i församlingarna

Skog, vind och vatten bidrar till Svenska kyrkans verksamhet i Härnösands stift. Nu har årets utdelning till församlingarna beslutats. – Det har varit ett speciellt år med fallande börsvärden och inflation tillsammans med en intensiv skogsdebatt, konstaterar Hans Åsling, ordförande i egendomsnämnden i Härnösands stift. 

Härnösands stifts prästlönetillgångar (PLT) består till största delen av skogsfastigheter och till en betydligt mindre del av fonder. Fallande börsvärden, tillsammans med inflationen, påverkade ändå avsevärt resultatet för 2022.
– Tack vare sparad vinst från goda år finns möjlighet att kompensera börsnedgången och upprätthålla den planerade utdelning, förklarade Hans Åsling (den vänstra bilden ovan) i samband med stiftsfullmäktiges beslut om årets utdelning.

Rörelsegrenen skog gav ett förväntat resultat, varav mer än en tredjedel är intäkter från vind- och vattenkraft genom två arrendeavtal och tre fallrätter.  
– Intresset för ny vindkraft ökar och vi har flera förfrågningar om arrenden av mark både för vind- och solkraft. Egendomsnämnden ser positivt på att bidra till förnyelsebar elproduktion och deltar även i ett nationellt projekt för att undersöka förutsättningarna för storskalig etablering av solkraft, berättar Hans Åsling.

Skogsåret 2022 präglades annars av en intensiv offentlig debatt om avverkningsmetoder och naturhänsyn. Egendomsförvaltningen i Härnösands stift samarbetar med bland andra Statens lantbruksuniversitet (SLU) i forskningsprojekt kopplade till hyggesfritt skogsbruk. Bland annat planerades under 2022 ett samarbete i Föllinge där Härnösands stift ställer mark till förfogande för ett långsiktigt projekt som jämför olika hyggesfria metoder.
– Under året lät egendomsförvaltningarnas samarbetsorgan göra en diskussionsfilm för att lyfta de val och förväntningar som kyrkans skogsförvaltningar står inför. Det blev filmen Kyrkan och skogen - om virke, värderingar och vägval, berättar Max Enander, chef för egendomsförvaltningen på stiftskansliet.

På nationell nivå har kyrkostyrelsen gett direktiv till en utredning som ska se över det interna regelverket, kyrkoordningen, som anger syftet för Svenska kyrkans skogsbruk.
– Skogsbruket är i en brytningstid där de långsiktiga villkoren och förutsättningarna inte i dag är kända, konstaterar Max Enander.   

Sammantaget förvaltar Härnösands stift 93 941 hektar mark, varav 69 753 hektar är produktiv skogsmark. Av den produktiva skogsmarken är i nuläget 13 procent av arealen eller 17 procent av virkesvolymen avsatt för frivillig naturvård. Totalt är det drygt 40 procent av marken som inte brukas aktivt.  Mer än en fjärdedel av den skog som avverkades 2022 härrör från gallring.

Resultat 2022
Rörelsegrenen skog: 47,2 mkr, inkl. vind och vatten 17,3 mkr 
Rörelsegrenen fond: 97 tkr
Utdelningsbar vinst efter värdesäkring av fonden: 32,9 mkr
Beslutad utdelning: 39 miljoner, varav hälften går till det inomkyrkliga utjämningssystemet och hälften går direkt till de pastorat eller församlingar som är andelsägare.

Till Härnösands stift hör Svenska kyrkans 98 församlingar i Västernorrlands- och Jämtlands län.

Läs mer i bifogad Årsrapport för prästlönetillgångarna i Härnösands stift 2022.

 

Kyrkan och skogen – om virke, värderingar och vägval

Svenska kyrkan förvaltar knappt två procent av Sveriges skogar. Ett arv med anor från medeltiden och en källa för inkomst till kyrkans förkunnelse. Nu har egendomsförvaltningarna, som ansvarar för skogsbruket, låtit göra en film som visar olika perspektiv på skogsbruket, på bredden av åsikter och de många – ibland motstridiga – förväntningar som ställs på Svenska kyrkans skogsförvaltning.