Så regleras en biskops uppdrag

Olika opinionsyttringar för att biskop Eva Nordung Byström ska vara kvar på sitt uppdrag har under den senaste veckan lämnats till stiftsstyrelsen. Samtidigt reses frågan huruvida det är möjligt att säga upp en vald biskop och vilka konsekvenser det får.

Allt sedan de långvariga samarbetsproblemen mellan stiftsstyrelsens ordförande, det vill säga biskopen, och övriga styrelsen blev kända har nyhetsmedia rapporterat om förtroendekrisen. På ledarplats och insändarsidor har principerna för en biskops uppdrag diskuterats liksom möjligheten att säga upp en biskop.
– För den som är anställd i Svenska kyrkan gäller de arbetsrättsliga lagarna och kyrkans kollektivavtal. Eftersom även en biskop för ett stift är anställd i stiftet gäller detta även biskopar, säger Svenska kyrkans rättschef Maria Lundqvist Norling och betonar att hon endast svarar principiellt på frågan.

Samtidigt har Svenska kyrkan ett eget regelverk, kyrkoordningen, som reglerar en biskops uppdrag. Kyrkoordningen reglerar att en biskop väljs i ett biskopsval och därefter vigs vid en särskild gudstjänst som leds av ärkebiskopen.
– Genom vigningen blir den nyvalda biskopen behörig att utöva uppdraget som biskop. En biskop kan förlora sin behörighet efter ett beslut i biskoparnas ansvarsnämnd och får då inte längre vara anställd som biskop. En biskop som av annan orsak lämnar sin anställning har kvar sin behörighet, men fungerar då inte längre som stiftets biskop med de uppgifter som följer på det, säger Maria Lundqvist Norling.

Kyrkoordningen reglerar även hur en biskops uppgifter ska hanteras om biskopen är förhindrad. För vissa uppdrag, till exempel ordförandeskapet i domkapitlet, är det domprosten som träder in. Domprosten går även in som ledamot i stiftsstyrelsen när biskopen är frånvarande men där är det en förtroendevald, den som är utsedd till vice ordförande, som tar över klubban. För andra uppgifter kan biskopen utse domprosten eller någon av kontraktsprostarna som ställföreträdande. För vissa uppgifter kan även en präst utses.  

Om biskopstjänsten är ledig, är det domkapitlet som kan besluta vem som ska utföra biskopens uppgifter, om det inte finns uttalat i kyrkoordningen.

En biskop som av annan orsak lämnar sin anställning har kvar sin behörighet, men fungerar då inte längre som stiftets biskop med de uppgifter som följer på det.

Maria Lundqvist Norling, Svenska kyrkans rättschef

Inom Svenska kyrkan i Härnösands stift har många medarbetare under de senaste dagarna engagerat sig för att biskopen ska vara kvar. En namninsamling med rubriken ”Vi stödjer Eva Nordung Byström som biskop” överlämnades på stiftskansliet i torsdag förra veckan. Det var 187 personer i stiftet – präster, diakoner och studerande till detsamma – som skrivit under på det.

Stiftsstyrelsen har också fått brev från några kyrkoherdar och ordförande i kyrkoråd som uttalat stöd för att biskopen ska vara kvar på sitt uppdrag. Genom andra brev, inlägg på sociala medier och på insändarsidor märks fortsatt engagemang i frågan.

I ett skriftligt uttalande beklagar ledamöterna i stiftsstyrelsens arbetsutskott att samarbetsproblemen inte kunnat lösas utan att förtroendet brustit.
”Vi är oerhört ledsna att vi i stiftsstyrelsen nu kommit till den punkt då vi inte ser någon annan lösning än att biskopen lämnar sitt uppdrag för Härnösands stift”, skriver de.

I uttalandets avslutning riktar sig ledamöterna direkt till medarbetare i församlingarna och på stiftskansliet:
”Samtidigt beklagar vi djupt, å hela stiftsstyrelsens vägnar, den sorg och besvikelse som vi inser att vårt besked skapar bland många medarbetare i stiftets församlingar liksom bland vår egen personal på stiftskansliet.  Vi vill göra allt vi kan för att bidra till att de relationer som såras ska kunna läka.”

Hela uttalandet finns i ett pressmeddelande som kan läsas här.

Kajsa Åslin
2020-10-07