Foto: Pixabay

Så möter Härnösands stift framtiden

I Härnösands stifts verksamhetsplan för 2020 märks nya insatser på gudstjänstutveckling, arbete med integration och medlemskommunikation. Samtidigt fortsätter de omfattande satsningarna på barn och unga, andlig fördjupning och organisationsutveckling. Planen bygger på en budget på 89 miljoner kronor, varav 70 procent går till insatser som är till direkt stöd för stiftets församlingar och resterande bekostar stiftsorganisationen.

Fortbildning är det ena benet i stiftsorganisationens främjande av församlingarna. Årligen har stiftets kurser och arrangemang för församlingarnas medarbetare omkring 3 000 deltagare. Här ryms exempelvis de fortbildningar som varje år ges medarbetare med kyrkliga profilyrken, gemensam fortbildning för konfirmandarbetslag, utbildning i kristen tro för nya anställda och ideella medarbetare, utbildning inom styrning och ledning som i år har inriktning på andlig fördjupning.

Det andra benet är bidragen. Glesbygdsbidraget är på väg att fasas ut genom att den nationella nivån stegvis tar över det. Bidragen till församlingslivets utveckling har å andra sidan utökats sedan ett par år tillbaka. Nu införs ett nytt ekonomiskt omställningsstöd när församlingarna ansluter till gemensamma administrativa funktioner som kan frigöra personalresurser lokalt, samt ges ekonomiskt stöd i samband med pastoratsbildning. Totalt innehåller budgeten 2020 bidrag till församlingarna på närmare 24 miljoner kronor, oräknat de bidrag som förmedlas vidare från den nationella nivån.

Stiftets främjande syftar långsiktigt till ett levande församlingsliv i en omvärld som förändrats med omfattande rekryteringsbehov och minskande ekonomiska förutsättningar.

Församlingslivets utveckling – insatser och pengar

När det gäller församlingslivets utveckling satsas 30,5 miljoner kronor på insatser som främjar församlingarnas grundläggande uppgift: gudstjänstutvecklingen, barn- och ungdomsverksamheten, kyrkans sociala arbete och om att synliggöra det kristna budskapet i lokalsamhället. Här ryms även delar av det rekryterande perspektivet, bland annat genom att kyrkans många ideella medarbetare erbjuds olika utbildningar och att ungdomar erbjuds en uppgift i församlingen efter konfirmationen.

En omfattande satsning görs på församlingarnas arbete med barn och unga, bland annat genom ett utbildningspaket i ledarskap och fördjupning i kristen tro som erbjuds ungdomar och genom ekonomiskt och personellt stöd till organisationen Svenska Kyrkans Unga. Speciellt för nästa år, när FN:s barnkonvention blir svensk lag, är att barnrättsfrågor kommer att lyftas i samband med kontraktsvisa samlingar, då med fokus på barns egna syn på gudstjänster och annat församlingsliv.

Andlig fördjupning är en annan av de större posterna inom detta område. Här görs under året en personalförändring, men verksamheten består med erbjudanden till församlingarnas medarbetare om personalsjälavård, andlig fördjupning och retreat. Nämnas kan även en utbildning om själavård för unga som erbjuds berörda medarbetare i församlingarna.

Inom gudstjänst planeras en satsning på predikandets konst med kontraktsvisa fördjupningsdagar, som en fortsättning på förra årets liturgidagar. Fördjupningsdagar kring dopet för hela arbetslag kommer att erbjudas i några pastorat. När det gäller gudstjänstmusiken görs en speciell satsning på att samla kyrkomusikerna till fortbildning i några församlingar med särskilt unika orglar, i samband med det planeras även orgelkonserter.

Stiftets främjande av församlingarnas diakoni, kyrkans sociala arbete, innebär bland annat insatser för att underlätta arbetet med nyanlända och nya svenskars situation. Det kommer nu att inriktas mer på arbetet med integration, jämfört med tidigare satsningar på flyktingmottagande. Ett utbildningskoncept kring främlingsfientlighet och rasism med fokus på tillit och demokrati, framtaget av stiftelsen Expo, kommer att erbjudas medarbetare i församlingarna. Erbjudande om utbildning och stöd av Asylrättscentrum fortsätter.

När det gäller medlemskommunikation kommer bland annat ett nytt utbildningskoncept att genomföras i två pastorat. Konceptet innebär att hela arbetslagen deltar i en gemensam utbildning. Nämnas kan också det flerspråkiga arbetet där Härnösands stift bidrar med kompetens till att psalmboken översätts till sydsamiska och att kyrkohandboken kommer att göras teckenspråkig.

Församlingarnas organisatoriska förutsättningar – insatser och pengar

När det gäller de organisatoriska förutsättningarna, en satsning på 31,3 miljoner kronor, fokuseras under det kommande året dels på pastoratsbildning, dels på effektivare fastighetsförvaltning och dels på administrativ samverkan. Allt med målet att alla församlingar ska kunna utföra den grundläggande kyrkliga verksamheten i en framtid med färre medlemmar och lägre intäkter.

Som tidigare år är även arbetet med att rekrytera och stödja studerande till kyrklig tjänst - präster, diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker - en betydande budgetpost. Liksom främjandet av ett attraktivt arbetsgivarskap genom utbildning och stöd för förtroendevalda och kyrkoherdar samt erbjudande om personalutveckling genom ett omfattande program för arbetshandledning.

Speciellt för det kommande året är de tre utredningar om nya pastoratsbildningar som kommer att pågå. Utredningarna berör församlingar i Örnsköldsviks kommun, i Medelpad samt i södra och västra Jämtland och ingår i ett arbete med att forma hållbara lokala organisationer för framtiden.  Avsikten är att genom samverkan om förvaltning, ekonomi och arbetsgivarskap i ett pastorat, frigöra resurser till att säkra och utveckla den grundläggande kyrkliga verksamheten i de församlingar som ingår.

Samtidigt bedrivs ett arbete med att frigöra personalresurser i församlingarna genom att erbjuda anslutning till gemensamma system när det gäller IT och telefon samt arkiv, diarium och annan dokumenthantering. Härnösands stift har även bildat en gemensam servicebyrå med Luleå stift där församlingarna kan få hjälp med att hantera löner och andra ekonomiska transaktioner. I anslutning till dessa insatser erbjuds ett nytt omställningsbidrag samt vissa subventioner. Nämnas kan även de inköp av videokonferensutrustningar till pastoraten som fortsätter från i år och som avser att underlätta samverkan och minska resande.    

Arbetet med att skapa förutsättningar för en mer effektiv förvaltning av kyrkobyggnader och andra fastigheter fortsätter. Detta år bidrar Svenska kyrkans nationella nivå till att två fastighetssamordnare anställs och placeras i två områden av stiftet, för ett tvåårigt projekt med att upprätta lokala lokalförsörjningsplaner.

Den nationella nivån kommer även att bidra med medel till ett intensifierat arbete med att minska stiftets och församlingarnas klimatpåverkan. En färdplan med för alla stiften och den nationella nivån gemensamma mål för arbetet har antagits och arbetet inleds under det kommande året.   

Kajsa Åslin
2019-11-29

Mer om pengarna 2020

Härnösands stifts budget för 2020 antogs vid stiftsfullmäktiges sammanträde i Härnösand den 28 november. Totalt inbegriper budgeten 89 miljoner kronor, varav 70 procent går till insatser som är till direkt stöd för stiftets församlingar, resterande budgetmedel bekostar stiftsorganisationen. Kostnaderna för personal är fördelad på verksamheterna, i den omfattning som personalens tid beräknats för olika insatser.
Det innebär att pengarna fördelas på följande sätt:

 

Församlingslivets utveckling, 30,5 miljoner kronor
Gudstjänst: 1,9 mkr
Barn och unga: 6,1 mkr
Diakoni: 1,8 mkr
Ideellt medarbetarskap: 1,5 mkr
Internationellt arbete: 0,7 mkr
Flerspråkigt arbete: 2,8 mkr
Andlig fördjupning: 4 mkr
Bidrag församlingslivets utveckling: 9,7 mkr
Medlemskommunikation: 2,1 mkr

                    

Församlingarnas organisatoriska förutsättningar, 31,3 miljoner kronor
Styrning och ledning lokala nivån: 1,9 mkr
Personalutveckling lokala nivån: 1,15 mkr
Struktur, förvaltning, ekonomi: 11,6 mkr
Församlingsinstruktion: 0,2 mkr
Visitationer: 0,5 mkr
Utjämnings- och glesbygdsbidrag: 5,5 mkr
Byggnader: 2,9 mkr
Val: 0,15 mkr
Inomkyrklig kommunikation: 0,4 mkr
Studerande till kyrklig tjänst: 5,1 mkr
Introduktionsår: 1,4 mkr
Arbetsmiljöarbete: 0,5 mkr
Kyrklig beredskap: 0,15 mkr

 

Stiftsorganisationen, 27,2 miljoner kronor
Styrning och ledning: 12,3 mkr
Stödfunktioner: 12,5 mkr
Biskopsgården: 2,2 mkr
Övrig stiftsverksamhet: 0,15 mkr

 

Verksamheten bekostas till två tredjedelar av medlemmarnas stiftsavgift och till knappt en tredjedel av inomkyrkligt utjämningsbidrag, en mindre del av budgeten kommer från finansiella intäkter.