Foto: Pixabay

500 år av förnyelse

Med start den 31 oktober och under hela 2017 uppmärksammas reformationen i Sverige och övriga världen. Det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser på kyrkporten i Wittenberg. Det blev starten på reformationen – en av historiens stora förändringar.

Reformationen innebar mycket mer än att Luther spikade upp sina teser på slottskyrkan i Wittenberg. Hans 95 teser ledde till stora förändringar inom både kyrkan och politiken. Därför finns det många anledningar till varför Svenska kyrkan uppmärksammar reformationsåret, både innan och under år 2017, då det var 500 år sedan reformationen startade. Luther har bland annat bidragit till en allmänt ökad läsförståelse och Svenska kyrkans utbredning. Som en fotnot kan tilläggas att brevet med de 95 teserna som Martin Luther skickade till ärkebiskop Albrecht av Mainz med kritik mot avlatshandeln innan han spikade upp teserna på kyrkporten finns i original på riksarkivet i Stockholm. Brevet som sedan resulterade i att Martin Luther uteslöts ur den kyrkliga gemenskapen påven styrde över.

1527 beslutade riksdagen i Västerås att kyrkan i Sverige skulle bryta med Rom för att i stället följa den tyska reformationens spår. Tvärt emot Luthers egna ambitioner blev reformationen i Sverige ett projekt från ovan. Den nära alliansen mellan kungamakten och Luther har sannolikt bidragit till den svenska bilden av Luther som den store glädjedödaren. Statens påbud om luthersk katekesundervisning var tvingande.

Reformationen under 1500-talet påverkade alla kyrkor och hela samhället i västra Europa. För reformatorerna var det viktigt att var och en själv kunde läsa Bibeln. Därför spelade läskunnighet och undervisning en större roll: den enskilde skulle själv ta till sig evangeliet.

Upplysningen på 1700-talet innebar en fortsättning på reformationen som uttryck för tro på individens övertygelse. Reformationen har påverkat det svenska samhället när det gäller utbildning, folkrörelser och demokrati.  

År 1900-talet återupptäcktes Luther i svensk teologi. Biskop Einar Billing formulerade folkkyrkotanken som en effekt av Luthers lära om nåd. Endast Gud ska vara överställd i folkets kyrka. Folkkyrklig kan mera allmänt sägas vara en samhällstillvänd kyrka med "låga trösklar", som är öppen och tillgänglig för alla.

Om Martin Luther och reformationen:

Martin Luther (1483-1546) var tysk augustinermunk och professor. Han förde länge en personlig kamp med en Gud som han upplevde som krävande och dömande. Det blev en stor befrielse för Luther när han kom till insikten att människan själv inte kan göra något för att bli rättfärdig inför Gud. Människans frälsning är helt och hållet Guds verk, "Nåden allena".

 

Han vände sig också emot en rad kyrkliga läror som han menade inte hade någon förankring i Bibeln, och framhöll Bibeln som det enda rättesnöret i lärofrågor, "Skriften allena".

 

Luthers syfte var inte att skapa en ny kyrka, men hans budskap innehöll en sprängkraft som resulterade i en splittring av den västliga kyrkan.

Luther följdes av andra reformatorer, som Jean Calvin och Huldrych Zwingli, vilkas teologi ligger till grund för olika reformerta trosriktningar.

 

Stora lutherska kyrkor finns i dag i Norden och länder som Tyskland, Etiopien, Tanzania och USA.

Påven kommer inte på besök ­– han bjuder in till ett historiskt möte

Den 31 oktober är det 499 år sedan Martin Luther skickade sina 95 teser till ärkebiskopen av Magdeburg och Mainz och den stora samhällsomvandlingen i Europa som kallas reformationen tog sin början.

Luther uppmärksammas i församlingar

Runt om i Sverige anordnas olika evenemang för att uppmärksamma reformationsåret. I Ådalsbygdens pastorat har man en studiecirkel om Luther.

En färggrann och abstrakt målning föreställer Martin Luther.

Vem var reformationens Martin Luther?

Martin Luthers var kritisk till vissa inslag i kyrkans liv och startade det som kom att bli den protestantiska reformationen. Luthers idéer under 1500-talet har stor betydelse för Svenska kyrkan av idag.

Vad hände när Luther spikade upp sina teser?

Martin Luthers hammarslag på kyrkporten i Wittenberg blev början på något mycket mer än en akademisk diskussion om avlatsbreven. Hans 95 teser ledde till stora förändringar inom både kyrkan och politiken.

En kristen människas frihet

Martin Luther insåg en dag att det goda förhållandet mellan Gud och människa inte är något som vi själva kan åstadkomma. Han kom fram till att den fritt flödande gudsrelationen, rättfärdigheten, är en gåva som Gud skänker helt gratis till människan genom tron.

En målad tavla med en folkmassa.

Bara du kan finna din väg

Allt är nåd. Gud skänker oss förlåtelse och frid, utan motkrav. Luther menade att vi alla ska räcka varandra syndernas förlåtelse genom det allmänna prästadömet. Tillsammans håller vi tron vid liv i vardagen.

En målad tavla.

En evangelisk-luthersk kyrka

Svenska kyrkan präglas av den evangelisk-lutherska traditionen och dess centrala uttryck. Vi kan vara stolta över det arvet, samtidigt som vi måste respektera och vara lyhörda för att människor behöver finna egna ord och uttryck för sin tro.

En målad tavla med ett sällskap som sitter till bords.

Ekumenik och tron på en enda kyrka

Martin Luther menade att det finns en enda helig kyrka som samlar alla kristna. Dopet och tilliten till Jesus Kristus skapar en grundläggande gemenskap mellan alla kristna. När vi högtidlighåller reformationsminnet 2017 ska vi se till det som förenar oss, inte det som skiljer oss åt.

En målad tavla med en trave böcker.

Bekännelsen börjar i livet

Svenska kyrkan har många bekännelsetexter som berättar om vad tron innebär. Men Martin Luther uppmanade människor att tänka själva och att handla på ett sätt som gör bekännelsen levande.

En målad tavla med en man som håller en bok.

Språk och bildning

Tack vare Martin Luther översattes Bibeln till en mängd olika språk, och läskunnighet blev viktigt i Sverige och andra lutherska länder. Det ledde till stora omvälvningar i samhället eftersom kunskap ger makt. I Sverige fick folkrörelserna med tiden stort inflytande, och nationen snarare än kyrkan blev den gemensamma nämnaren för många.

En målning.

En musikälskare i brytningstid

Martin Luther älskade musiken nästan lika mycket som han älskade teologin. Han menade att musik har en unik förmåga att lugna och glädja människans själ, och till stor del är det Luthers förtjänst att musiken har en så stor roll i Svenska kyrkans gudstjänster.

En målning.

Människan är både tiggare och furstlig

Alla människor har ett ansvar för att välja det goda, oavsett om man är kristen eller inte. Ingen är förmer än någon annan, oavsett religiös tillhörighet, och vi lever alla av samma nåd. På olika sätt bidrar vi människor till att upprätta och bära livet: till att vara medskapare.

En tavla i olika gula nyanser.

Luthers texter om judarna

Martin Luthers texter innehåller inte bara gott, utan även uppmaningar om våld och förtryck, och ett judehat som har fått katastrofala följder för oskyldiga människor. Svenska kyrkan tar starkt avstånd från dessa tankar. Vi betonar allas moraliska ansvar för sina egna handlingar och fortsätter att göra upp med de mörka delarna av kyrkans förflutna. Det är en del av den ständiga reformationen.

En målad tavla med en präst med kalott.

Kallelse att ta livet på allvar

Kallelsen handlar om att vara medskapare och medmänniska. Luther menade att kallelse finns i alla våra uppgifter och ansvar. Vardagen är viktig och Gud finns mitt i det som sker.

En målad tavla med en människa framför ett böljande landskap.

En självkritisk kyrka som förändras

Reformationen som började för 500 år sedan pågår fortfarande. Kyrkan måste ständigt vara självprövande och hjälpa människor att finna kraft och tillit. Tron ska inte skydda oss från det vanliga livet utan rusta oss för vardagen.

En målning.

Nåd och makt

Gud ställer inga krav på motprestationer, upptäckte Martin Luther. Han blev övertygad om att Gud vill befria människor och ge var och en nya möjligheter, oavsett allt. Martin Luther har många bilder för nåd i sina texter.