Foto: Maria Eddebo Persson

Prästen som forskar på identiteter och själavård

Utmaningar med att skapa sig en ny identitet, en känsla av att sakna sammanhang och en längtan efter strukturerna man haft.  – Att lämna ett yrke med en stark identitet, som till exempel militär, polis eller präst kan upplevas som en stor förlust, säger Jan Grimell, präst och forskare i institutionssjälavård på Kyrkokansliet. Nu är han aktuell med boken "När identiteter förändras: I det levda livet och i bibelns berättelser."

Jan Grimell disputerade 2018 med ett forskningsprojekt där han under flera år följde 19 militärer mellan 21 och 62 år under övergången från ett militärt till ett civilt liv i syfte att skapa mer kunskap kring identitetsfrågor och existentiella dimensioner i sådana processer.
– De personer jag intervjuat har behövt omförhandla sin identitet eller sitt identitetsanspråk och skapa meningsfull tillvaro på nytt. Många kände sig starkt förknippade med det militära och om man inte längre ingick i det sammanhanget uppstod frågor kring vem man var istället. Flera upplevde identitetsutmaningar att anpassa sig till de nya miljöerna och att hitta sin plats i det civila yrkeslivet kunde ta tid, säger Jan Grimell

 I det militära livet är gemenskapen är stark. Man tar på sig uniformen, underordnar sig och lyder auktoriteter. I den strikt hierarkiska miljön råder ordning och struktur. För den som sedan vill bort från uniformen och tillbaka till det civila livet, väntar helt andra ideal. Här betonas individen. Här ska auktoriteter ifrågasättas.
– Kontrasten är bitvis stor mellan militära och civila kulturer. Det blir en kulturkrock som är mer eller minde uttalad och upplevd hos dem jag intervjuat. Man kände tomhet, sorg, frustration och i vissa avseenden bitterhet. Vissa upplevde även depression och ångest och att det man gjorde i det civila inte var meningsfullt. I Försvarsmakten hade de en känsla av att det de utförde var starkt och äkta. Det är en utmaning att hitta något motsvarande utanför försvaret, säger Jan Grimell.

 Jan Grimells kommande bok ”När identiteter förändras: i det levda livet och i bibelns berättelser” bygger bland annat på hans tidigare forskning och tanken med den är att på ett allmängiltigt sätt tala om identiteter och hur de kan hänga ihop med själen och utifrån detta prata om trauma, övergång, kris, själavård och bibelns berättelser.
­– Vi människor har olika positioner i oss själva. Som själavårdare kan du vara en lots som hjälper en annan människa att inta olika positioner, säger Jan Grimell. 

Att få berätta och prata om det man varit med om kan vara livsavgörande och det kan själavården vara till hjälp med.
– Att få sätta ord på vad man känner, tänker och upplever är viktigt. Men också att få berätta vem man är som person, vem man varit och vilken person man är på väg att bli, säger Jan Grimell. 

När den nya boken tryckts i mars 2020 kommer Jan Grimell till Härnösand för att föreläsa med utgångspunkt i sin nya bok och samtala och reflektera ihop med präster och diakoner som arbetar med själavård.

Tidigare har Jan Grimell arbetat som präst i Örnsköldsviks församling. Nyligen har han fått en postdoktortjänst i institutionssjälavård på Kyrkokansliet. Där kommer han genomföra två större studier samt en mindre de närmaste åren. De handlar om militärpastorers  erfarenheter av själavård i den militära miljön, därtill livet med posttraumatisk stress och existentiella frågor hos militär och polis och slutligen hur krav från medicinsk personal och patienter påverkar sjukhusprästers arbete.

Maria Eddebo Persson
2020-01-24