Personuppgifter hos Härnösands stift (stiftskansliet)

Stiften, som är den regionala nivån i Svenska kyrkan, för register över stiftets anställda och förtroendevalda. Stiften hanterar även andra personuppgifter som exempelvis deltagare i kurser och andra arrangemang.

Jobbansökan

I samband med att du skickar in din ansökan samtycker du till att Härnösands stift registrerar de uppgifter om dig som du uppger. Observera att offentlighetsprincipen gäller i Svenska kyrkan, vilket innebär att handlingar i normalfallet är offentliga.  Om du inte anställs gallras uppgifterna ur systemet två år efter att beslut om anställning. Anställs du kommer relevanta uppgifter att sparas.

Anställda och uppdragstagare

Anmälda personuppgifter för anställda och uppdragstagare hanteras enligt avtal som laglig grund. Syftet och ändamålet är personaladministration. Uppgifterna kommer från den anställda eller uppdragstagaren via anställningsavtal/överenskommelse och administreras av behörig personal. Anställdas personuppgifter sparas bara så länge de krävs för administration samt för att uppfylla de lagar och regler som ställs på arbetsgivaren.

Förtroendevalda

Personuppgifter för alla ledamöter och ersättare i stiftsfullmäktige och dess verkställande organ lagras i ett register. Som förtroendevald vid Härnösands stift måste du vara beredd på att ditt namn, bild, nomineringsgrupp med mera publiceras på stiftets hemsida, i olika presentationsmaterial och andra offentliga sammanhang. Detta för att medlemmarna har rätt att veta vem som företräder dem. 

Unga ledare

Genom att lämna in en blankett ger du som är ung ledare, eller om du är under 18 år din vårdnadshavare, samtycke till att Härnösands stift registrerar dina personuppgifter. Uppgifterna kommer endast att behandlas inom stiftskansliet och syftet är att administrera utbildningen. Uppgifterna gallras när de inte längre behövs och hanteras sedan enligt arkivrutiner.

Deltagare i stiftets utbildningar

För att kunna administrera utbildningen behöver dina personuppgifter lagras. Genom att anmäla dig samtycker du till det. Uppgifterna kommer endast att behandlas inom stiftskansliet och syftet är att administrera utbildningen. Uppgifterna raderas när de inte längre behövs.

Avtal

Avtal ingås av flera anledningar, till exempel avtal om anställning, affärsuppgörelser av olika slag eller om samverkan. För att avtalet ska kunna ingås och avtalsrelationen administreras behöver personuppgifter lagras. Vad gälle ekonomiska uppgifter ska de enlig lag sparas i sju år.

Fotografier

Härnösands stiftskansli använder inte fotografier i sin kommunikation utan ett samtycke och godkännande från de personer som går att identifiera på bilderna. Ett samtycke kan när som helst upphävas av den som gett sitt samtycke till publicering.

Härnösands stift publicerar bilder på webbplatsen svenskakyrkan.se/harnosandsstift vilken har utgivningsbevis och ansvarig utgivare. Den lyder under Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det innebär att GDPR:s regler angående medgivande av publicering av personuppgifter (t.ex namn och foto) inte gäller då TF och YGL går före GDPR-förordningen i dessa fall. Självfallet tar Härnösands stift vederbörliga hänsyn till personers personliga integritet och kommer inte att publicera personuppgifter som kan upplevas som intrång i den personliga integriteten.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet övervakar att Härnösands stift följer dataskyddsförordningen. Om du behöver information eller hjälp i frågor som rör hur vi behandlar dina personuppgifter kan du mejla eller ringa till dataskyddsombudet.

E-post:harnosand.dataskyddsombud@svenskakyrkan.se