Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Pastorsadjunktsåret

Pastorsadjunktsåret är en introduktionstjänst för nyvigda präster. Det är en visstidsanställning i tolv månader. Under året har den nyvigda prästen handledning och ges tid och möjlighet att växa in i den nya uppgiften.

Ansvarsfördelning mellan stift/mottagande församling/pastorat och pastorsadjunkt:

Stiftet som arbetsgivare

 • Upprättar anställningsavtal med dig och utfärdar anställningsbevis på tolv månader.
 • Upprättar avtal med mottagande församling/pastorat om samverkan gällande din tjänstgöring.
 • Ersätter handledaren ekonomiskt för uppdraget.
 • Stiftet är pastorsadjunktens arbetsgivare och betalar lön, OB- och lägerersättning, resor till fortbildning som biskopen kallar/inbjuder till samt resor till samlingar för pastorsadjunkter som stiftet kallar till.  

Mottagande församling/pastorat

 • Åtar sig att erbjuda pastorsadjunkten arbetsuppgifter under arbetsledning av kyrkoherden eller den präst som kyrkoherden delegerar uppgiften till.
 • Kyrkoherden utser, i samråd med stiftets kontaktperson, en präst som din handledare.
 • Inbjuder dig som pastorsadjunkt till arbetslagsträffar, sociala aktiviteter på arbetsplatsen och till sådan fortbildning som direkt rör pastorsadjunktens arbete, samt står kostnaderna för detta.
 • Svarar för arbetsrum, mobil, dator, resekostnader och andra kostnader, som behövs för att utöva din tjänst inom församlingen/pastoratet.
 • Tar fullt ansvar för din arbetsmiljö enligt de bestämmelser som regleras i bland annat lag, föreskrifter och avtal.  

Pastorsadjunktens eget ansvar

 • Deltar i pastorsadjunktssamlingar/handledning som stiftet kallar till.    
 • Deltar i fortbildning som biskopen inbjuder/kallar till.
 • Redovisar din arbetstid i FLEX HRL i samråd med handledare och attesteras av stiftets rekryteringsansvarige.
 • Vid sjukdom anmäler du till församlingen/pastoratet. OBS att vid sjukfrånvaro mer än 14 dagar under ett år, medför det att pastorsadjunktsåret förlängs med motsvarande tid.
 • Efter åtta månader kan du söka prästtjänst, men tillträde kan inte ske förrän pastorsadjunktsårets tolv månader är gjorda.