Nya granskningar i domkapitlet

Domkapitlet i Härnösands stift har inlett en tillsyn av Selångers församling med anledning av församlingens ekonomiska situation, samt även av två medarbetare i församlingen och deras agerande kopplat till Selångers pilgrimscenter.

Tillsynen av församlingen föranleds av att församlingens ekonomi försämrats kraftigt, efter de omfattande investeringar som gjorts i Selångers pilgrimscenter. Nu kommer domkapitlet att göra en noggrann utredning och har därefter möjlighet att ställa krav på en handlingsplan med åtgärder. Domkapitlet kan även erbjuda församlingen stöd för det arbetet.
– Syftet med tillsynen är att trygga församlingens kyrkliga verksamhet som gudstjänster, barn- och ungdomsgrupper, det sociala arbetet och musikverksamheten. Domkapitlet har ett ansvar att se till att församlingen klarar sin grundläggande uppgift, säger stiftsjurist Marie-Louise Olsson Rautalinko, sekreterare i domkapitlet.

Domkapitlet har även inlett tillsyn av hur församlingens kyrkoherde och den diakon som förestår pilgrimscentret, agerat kopplat till Selångers pilgrimscenter. Domkapitlet ska utreda om de åsidosatt församlingens grundläggande uppgift till förmån för pilgrimsarbetet och i så fall om det är på ett sådant sätt att det strider mot deras vigningslöften. 

Domkapitlets utredning kommer även att beröra följderna av kyrkofullmäktige i Selångers församlings beslut att i gåva överföra betydande kapital från församlingen till en fristående stiftelse. Gåvan innefattar aktiebolaget Selångers kultur och pilgrimscenter AB, som bedriver näringsverksamhet i pilgrimscentret, och därutöver kontanta församlingsmedel.

Utredningen väntas pågå till i början av nästa år.

I varje stift finns ett domkapitel som har att utöva tillsyn över församlingsverksamheten, vilket även innebär att bistå församlingarna med råd, stöd och hjälp. Domkapitlet har också ett särskilt tillsynsansvar för vigningstjänsten, det vill säga präster och diakoner. Stiftets biskop är självskriven som ordförande i domkapitlet som bland annat också ska bestå av en domarledamot.