Ny rapport: Barns och ungas röster om kyrka, gudstjänst och framtid

”I kyrkan är alla sig själva” är en ny rapport om barns och ungas röster om kyrka, gudstjänst och framtid i Härnösands stift som tagits fram som en del av stiftets arbete med barnrättsfrågor och barnkonsekvensanalys.

– Vi vill stärka barnens rättigheter och för att kunna göra detta måste vi också prata med barn och höra vad de tycker om frågor som rör dem direkt eller indirekt, innan vi går till beslut eller utformar vår verksamhet. Det här arbetet är ett första steg mot att mer organiserat föra sådana samtal med barn i Härnösands stift, säger Maria Vilander Holmquist, stiftspedagog för barn, unga och ideella.

I Härnösands stift pågår sedan några år tillbaka ett arbete med att systematisk främja barnrättsperspektivet och hjälpa församlingar att ha barnets bästa i fokus. Det grundar sig i ett beslut som tagits av kyrkomötet att alla nivåer (församling, stift och nationell nivå) ska göra barnkonsekvensanalys inför ett beslut i de styrande organen. Bankonsekvensanalys handlar här om att bedöma vilka konsekvenser som uppstår för barnet av de beslut som fattas.

Rapporten ” I kyrkan är alla sig själva” har tolv medarbetare från sju församlingar från hela stiftet ställt frågor till barn och unga utifrån tre teman, kyrka, gudstjänst och framtid. Några tydliga punkter kommer fram i resultatet.

Vi vill stärka barnens rättigheter och för att kunna göra detta måste vi också prata med barn och höra vad de tycker om frågor som rör dem direkt eller indirekt.

Maria Vilander Holmquist

Kyrkan representerar gemenskap, hopp, en plats där man kan vara sig själv och bli accepterad som man är. Barnen i undersökningen vill gärna finnas i kyrkan under lång tid framöver. Det finns en vilja att delta både på gudstjänster och i annan verksamhet i kyrkan, trots att man ibland i nuläget inte känner sig varken välkommen eller delaktig.
– Här har vi en fråga att hugga tag i. Vi måste arbeta tydligare med ett rekryterande förhållningssätt i församlingen. Det gäller inte bara kyrkliga yrken, utan all sorts rekrytering, från körmedlemmar och dopfamiljer till juniorer och konfirmander. Man trivs där man behövs, och man vill vara där man känner sig välkommen, säger Maria Vilander Holmquist

 Barnen i undersökningen har också ett hopp och en vilja om att kyrkan på något sätt kan möta barn och unga med deras eget språk.
– Det innebär att kyrkan behöver justera sitt språk och sin musik så att det möter barn och ungas, men det innebär också att vi som finns i kyrkan och behärskar kyrkans språk, måste hjälpa barn och unga att erövra det, utan att all värdefull tradition och det tilltal som finns i kyrkans språk, går förlorat.​ Vi behöver liksom jobba från båda hållen.

Rapporten ska nu användas som ett underlag för anställda och förtroendevalda inom Härnösands stifts verksamhetsområden, dels för de handläggare på stiftskansliet, som planerar, genomför och utvärderar verksamhet som rör tillsyn och främjande och dels vara ett stöd för arbetsutskott och stiftsstyrelse, när de verkställer kyrkomötets beslut kring barnkonsekvensanalys, i sin beslutsprocess.
– Frågeställningar, svar och slutsatser i den här rapporten är mycket övergripande och grundläggande, dels eftersom stiftsnivån är väldigt övergripande i sig och inte så detaljerad, men också för att vi inte har haft några konkreta detaljerade beslut att samtala med barnen om. Därför är de generella slutsatserna värdefulla för stiftsnivån medan detaljfrågorna är värdefulla för församlingarna och de som konkret kan påverka till exempel gudstjänstlivet lokalt. Här får man beroende på vilken nivå man befinner sig på, titta på vad man kan påverka och förhålla sig till det, säger Maria Vilander Holmquist

 Hur jobbar stiftskansliet vidare med det här?
– På stiftsnivå kommer vi för stiftskansliets räkning att utveckla arbetet med barns röster in i kartläggningen om något år, och utöka både antal barn som deltar och områden vi samtalar om. På lokal nivå hoppas jag att man har fått med sig både inspiration och kunskap att jobba vidare med detaljfrågor, och där finns givetvis vi med och stöttar om det finns önskemål om det, säger Maria Vilander Holmquist

Maria Eddebo Persson
2018-04-16

Ladda ner kartläggning och Hearingrapport

Det går även att ladda ner kartläggningen och hearingrapporten "i kyrkan är alla sig själva" som pdf. Det kan du göra här.