Ny organisation föreslås för Svenska kyrkan i Örnsköldsviksområdet

Mer fokus på mötet med församlingsbor och det grundläggande kyrkliga uppdraget. Det är målet med den nya organisation som föreslås för Svenska kyrkans församlingar i norra Ångermanland. Förslaget siktar mot att långsiktigt säkra den lokala verksamheten när de ekonomiska förutsättningarna förändras.

Härnösands stift har, i samråd med företrädare för församlingarna i området, låtit utreda hur den lokala organisationen bäst kan möta framtiden. Bakgrunden finns i landsbygdens negativa befolkningsutveckling och Svenska kyrkans medlemstal som pekar åt samma håll. Det här påverkar redan nu församlingarnas ekonomiska förutsättningar och det kommer att märkas än mer i framtiden. Församlingarna kommer ställas inför stora utmaningar. Om inget görs är risken stor att det kommer krävas omfattande nedskärningar i verksamheten.

Utredningen har utmynnat i ett förslag som lämnats till berörda kyrkofullmäktigen för synpunkter. Förslaget innebär att Svenska kyrkans elva församlingar i norra Ångermanland, det vill säga i Örnsköldsviks kontrakt, organiseras i två nya pastorat.  Ett pastorat är en organisation där flera församlingar samverkar om ekonomi, förvaltning och arbetsgivarskap. Det ska frigöra resurser till att säkra och utveckla den grundläggande kyrkliga verksamheten lokalt i varje församling som ingår i pastoratet.

Den nu aktuella utredningen ingår i ett större arbete som Härnösands stift bedriver för att forma hållbara lokala organisationer för framtiden.

För församlingsborna ska det inte märkas särskilt mycket att organisationen förändras. Men på sikt är ska det innebära att kraften i församlingarna kan kan koncentreras på mötet med församlingsbor, istället för på administration och förvaltning. Att fokus i församlingarna kan vara på gudstjänstlivet, barn- och ungdomsverksamheten och kyrkans sociala arbete.

För personalen innebär förslaget nya omständigheter. De flesta kan förvänta sig att jobba med samma uppgifter som tidigare, fast med fler kollegor eftersom andra församlingar kommer närmare. Det kan innebära att arbetsuppgifter delas och att det erbjuds nya möjligheter till stöd, exempelvis vid sjukdom och ledigheter. På sikt kan effektiviseringar göras, exempelvis vid pensionsavgångar. Men det är viktigt att komma ihåg att, enligt lagen om anställningsskydd, kan ingen bli uppsagd med hänvisning till att ett nytt pastorat bildas.

Den nu aktuella utredningen ingår i ett större arbete som Härnösands stift bedriver för att forma hållbara lokala organisationer för framtiden. Utgångspunkten är ett 15-tal pastorat, eller församlingar som i dag inte ingår i ett pastorat, i Västernorrland och Jämtland som alla har mindre än 5 000 medlemmar.

I juni väntas stiftsstyrelsen ta ställning till ny lokal organisation i Örnsköldsviks kontrakt, efter att synpunkterna från berörda fullmäktigen vägts in i utredningen. Enligt förslaget ska den nya organisationen träda i kraft 1 januari 2022.
2020-02-24
Kajsa Åslin

Elva församlingar bildar två pastorat

Den utredning som Härnösands stift låtit göra föreslår att Örnsköldsviks kontrakt ska innehålla två pastorat som bildas 1 januari 2022.

 

Det ena pastoratet föreslås heta Örnsköldsviks norra pastorat och bestå av fyra församlingar: Grundsunda församling, Arnäs församling, Gideå-Trehörningsjö församling och Örnsköldsviks församling. I dag består församlingarna tillsammans av knappt 16 000 medlemmar.

 

Det andra pastoratet föreslås heta Örnsköldsviks södra pastorat och bestå av sju församlingar: Nätra församling, Sidensjö församling, Anundsjö församling, Skorpeds församling, Björna församling, Mo församling och Själevads församling. I dag består församlingarna tillsammans av knappt 24 000 medlemmar.

 

Storleksmässigt är de föreslagna pastoraten jämförbara med andra enheter i Härnösands stift, som Östersunds församling (20 400 medlemmar) eller Sundsvalls församling (17 500 medlemmar).

 

Örnsköldsvik kontrakt består av elva församlingar. Nio av församlingarna samverkar redan i dag i pastorat, det finns i dag fyra pastorat i kontraktet. Två av församlingarna ingår i dag inte i något pastorat.

 

Ett pastorat styrs av ett kyrkoråd och ett kyrkofullmäktige med ledamöter som väljs i kyrkovalet vart fjärde år. Kyrkorådet är arbetsgivare för alla anställda i pastoratet och kyrkoherden är chef i pastoratet. I varje församling som ingår i ett pastorat ska det finnas ett församlingsråd med uppgift att värna om den lokala kyrkliga verksamheten.