Foto: Pia Lundberg

Ny modell för Svenska kyrkans familjerådgivning

Härnösands stift fortsätter under första halvåret 2017 att ge bidrag till Svenska kyrkans familjerådgivning i regionen. Därefter kommer stiftets församlingar att kunna söka motsvarande bidrag för att själva teckna avtal med Vårsta diakonigård som bedriver verksamheten.

– Jag vill stryka under att familjerådgivningen är en bra verksamhet, men den tillhör församlingarnas ansvar och inte stiftets, säger biskop Eva Nordung Byström, ordförande i stiftsstyrelsen.

Två motioner som behandlar Svenska kyrkans familjerådgivning i Härnösands stift besvarades vid stiftsfullmäktiges sammanträde i förra veckan. I svaret har stiftsstyrelsen tagit fasta på de nationella riktlinjer som finns för rådgivningen, där det poängteras att den är en del av församlingens grundläggande uppgift.

Stiftsstyrelsen avser därför att med start andra halvåret 2017 erbjuda stiftets församlingar och pastorat möjlighet att söka ett nytt bidrag som kan användas till familjerådgivning. Det innebär att stiftet fortsätter att främja verksamheten, men det är församlingar och pastorat som gör prioriteringen och tecknar avtal med rådgivningsgivaren.

För att ge Vårsta diakonigård, som bedriver Svenska kyrkans familjerådgivning i regionen, tid att ställa om till den nya modellen kommer stiftets verksamhetsbidrag att fortsätta betalas till Vårsta under första halvåret 2017, det vill säga 900 000 kronor under sex månader.

Samma summa, 900 000 kronor, kommer att avsättas till det nya bidrag som ska inrättas för diakonal utveckling i församlingarna. Församlingar och pastorat kan söka detta bidrag från och med andra halvåret 2017 och det kan användas till familjerådgivning. Totalt kommer alltså samma summa som tidigare, 1,8 miljoner per år, att satsas.

I den utredning som föregått motionssvaret konstateras att stiftets bidrag till familjerådgivningen varit unikt jämfört med andra stift. Bara tre andra stift ger bidrag och i dessa stift handlar bidraget om avsevärt mindre pengar. I utredningen konstateras också att det inte gått att finna en tydlig samsyn bland stiftets församlingar och pastorat när det gäller behovet av rådgivningen eller hur den bäst ska vara organiserad.

Härnösands stifts bidrag till Svenska kyrkans familjerådgivning har utretts under en följd av år, bland annat eftersom kommunerna är skyldiga att tillhandahålla familjerådgivning. Invånarna i regionen ska därmed ha tillgång till detta även om det inte bedrivs i kyrklig regi.

Vid stiftsfullmäktiges sammanträde besvarades även en motion som lyfte frågan om hur trenden med minskat antal gudstjänstdeltagare kan vändas. I svaret konstateras att det är ett arbeta som pågår fortlöpande som en del i stiftets många olika främjande verksamheter, till exempel inom området barn och unga, genom projekt för gudstjänstutveckling och genom olika fortbildningar som erbjuds församlingarna.

Kajsa Åslin

 

I fokus 2017: flyktingar, strukturarbete och barnens rätt

Härnösands stifts verksamhetsplan och budget för 2017 innebär nya satsningar på att möta asylsökandes behov av stöd, fortsatt arbete med indelningsfrågor samt fortsatt främjande av församlingarnas arbete med barn- och ungdomar. Årets präglas även av kyrkovalet som infaller den 17 september.